Zarządzenie Nr 216/2017
                                                   Wójta Gminy Miedźna
                                               z dnia 14 listopada 2017r.


w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2018


Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. 2017.2077/

zarządzam:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach  projekt uchwały budżetowej na rok 2018 zawierającą:

1. dochody budżetu gminy w wysokości 71 735 128,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. wydatki budżetu gminy w wysokości 72 050 628,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3, limit zobowiązań z tytułu:

1) zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 500 000,00 zł,

2) zaciąganego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ogółem w wysokości  2 249 051,00 zł, w tym na:

a) spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚIGW w Katowicach na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53 709,00 zł,

b) wykup papierów wartościowych – 1 250 000,00 zł,

c) spłatę części zaciągniętych kredytów – 945 342,00 zł

3) zaciąganej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 315 500,00 zł,

5.  wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 4,

6.  dochody i wydatki związane z realizacją

a)  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

b)  zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

c)  zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7,

7. zestawienie wydatków sołectw Gminy Miedźna, zgodnie z załącznikiem nr 8,

8. zestawienie wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9,

9. zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 10.                                

 § 2

 Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  w Katowicach:

 1. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2018

 2. materiały informacyjne.