Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji, które odbędzie się w czwartek, 27 kwietnia 2017r. o godz. 15:30 w biurze Rady Gminy w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności

2. Ustalenie porządku posiedzenia

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

4. Analiza taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

5. Analiza wykonania budżetu za rok 2016

6. Sprawy różne i bieżące

7. Zamknięcie posiedzenia komisji