Gmina Miedźna

ul. Wiejska 131                    

43-227 Miedźna                               

Miedźna, dnia 12.12.2016 r.

     Numer sprawy: IR.7011.68.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna

Wójt Gminy Miedźna zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna”.

1.    Tryb udzielenia zamówienia

Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy.

2.    Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna” w ramach dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miedźna” powinien być zgodny z:

1)      wymogami określonymi w ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777),

2)      Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra Rozwoju.

oraz sporządzony w oparciu o zapisy wniosku o przyznanie dotacji w ramach programu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” jak i Regulaminu Konkursu dotacji.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)      Przeprowadzenie pełnej diagnozy i delimitacji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, która powinna obejmować:

1.1.        analizy w celu opracowania diagnoz niezbędnych do wyznaczenia granic obszaru rewitalizacji,

1.2.        diagnozę obszaru objętego gminnym programem rewitalizacji, obejmującą analizę czynników i zjawisk kryzysowych oraz lokalnych potencjałów, a także skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych,

1.3.        weryfikację prawidłowości granic obszaru objętego gminnym programem rewitalizacji w oparciu o diagnozę i pod katem zgodności z ustawą o rewitalizacji,

1.4.        wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji,

1.5.        opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy,

1.6.        badanie ankietowe - ankiety w formie papierowej dostępne w różnych punktach (urząd, jednostki podległe) i dołączone do lokalnej gazety oraz ankieta w formie elektronicznej, z wykorzystaniem strony www.miedzna.pl,

1.7.        przygotowanie projektu uchwały o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru/obszarów rewitalizacji wraz dokumentacją mapową i uzasadnieniem.

2)      Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji, który obejmuje następujące działania:

2.1.        wywiady indywidualne z mieszkańcami,

2.2.        minimum 3 spotkania konsultacyjnych z mieszkańcami,

2.3.        spotkania z organizacjami i grupami nieformalnymi,

2.4.        minimum 3 warsztaty konsultacyjne z mieszkańcami,

2.5.        konsultacje społeczne,

2.6.        sporządzenie dokumentacji fotograficznej,

2.7.        zebranie danych ilościowych i jakościowych od podmiotów przeciwdziałających negatywnym zjawiskom,

2.8.        strategiczną ocena oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy dokument będzie wymagany przez RDOŚ w Katowicach,

2.9.        opracowanie informacji podsumowujących konsultacje,

2.10.    opracowanie projektu dokumentu, który będzie zawierać w szczególności:

-  wizję pożądanego stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji,

-  cele rewitalizacji,

-  kierunki działań mających na celu eliminację negatywnych zjawisk opisanych w diagnozie,

-  listę najważniejszych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wraz z ich opisami, zawierającymi w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia: nazwę i wskazanie podmiotów je realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji,

-  charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową

-  mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi kierunkami działań oraz przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji,

-  szacunkowe ramy finansowe programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych,

-  system realizacji programu rewitalizacji wraz z ramowym harmonogramem,

-  system monitorowania i oceny programu rewitalizacji,

-  analizę zgodności programu rewitalizacji z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z ewentualnym zakresem niezbędnych zmian,

2.11.        prezentacja Lokalnego Programu Rewitalizacji na sesji Rady Gminy Miedźna, podczas której podejmowana będzie uchwała o jego przyjęciu,

2.12.        Przygotowanie uzupełnień, nanoszenie poprawek, składanie wyjaśnień i innych równoznacznych działań w trakcie oceny opracowanego LPR przez Urząd Marszałkowski.

3)      Promocję projektu poprzez:

2.13.        broszurę informacyjną lub wkładkę do gazety lokalnej,

2.14.        ogłoszenia odczytywane w kościołach,

2.15.        obwieszczenia na gminnych tablicach informacyjnych,

2.16.        konsultacje projektów dokumentów poprzez stronę internetową.

Wymagana forma opracowania

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miedźna” w postaci dokumentu tekstowego w wersji drukowanej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej w formatach: .pdf i .doc (edytowalny plik MS Word), zapis danych tabelarycznych w formacie .xls (edytowalny pik MS Excel). Dokument będzie oparty o szablon graficzny, którego wzór dostarczy Zamawiający. Oczekiwany nośnik: płyta CD.

Ponadto Wykonawca sporządzi skróconą prezentację „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miedźna” w wersji elektronicznej w pliku o formacie .pdf lub .ppt (edytowalny plik PowerPoint), która będzie zawierała co najmniej 15 slajdów. Dokument będzie oparty o identyfikację graficzną, której wzór dostarczy Zamawiający. Oczekiwany nośnik: płyta CD.

3.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia

O udział w zamówieniu może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie dwa z poniższych warunków:

1)      posiada doświadczenie w zakresie przygotowania podobnych dokumentów strategicznych dla jednostki samorządu terytorialnego. Za spełnienie tego warunku uważa się wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert dokumentów strategicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (np. program ochrony środowiska, studium uwarunkowań, plan gospodarki odpadami, program gospodarki wodno-ściekowej, plan rozwoju lokalnego, lokalne strategie rozwoju, plan odnowy miejscowości, plan gospodarki niskoemisyjnej, inne programy sektorowe związane z planowaniem i rozwojem jednostek samorządowych),  oraz

2)      zapewni udział eksperta ds. rewitalizacji przy pracach nad Lokalnym Programem Rewitalizacji. Ekspert ds. rewitalizacji to osoba, która jest autorką/autorem lub współautorką/współautorem minimum jednego programu rewitalizacji. Pod pojęciem programu rewitalizacji Zamawiający rozumie lokalny, miejski lub gminny program rewitalizacji przyjęty uchwałą rady gminy.

4.    Kryterium i sposób oceny ofert

W ramach kryterium oceny doświadczenia w zakresie przygotowania podobnych dokumentów strategicznych dla jednostki samorządu terytorialnego, Zamawiający przyzna od 0 do 20 punktów:

v  5 punktów jeśli Wykonawca jest autorem lub współautorem od jednego do trzech podobnych dokumentów strategicznych dla jednostki samorządu terytorialnego,

v  10 punktów jeśli Wykonawca jest autorem lub współautorem od czterech do sześciu podobnych dokumentów strategicznych dla jednostki samorządu terytorialnego,

v  15 punktów jeśli Wykonawca jest autorem lub współautorem od siedmiu do dziewięciu podobnych dokumentów strategicznych dla jednostki samorządu terytorialnego,

v  20 punktów jeśli Wykonawca jest autorem lub współautorem od dziesięciu do piętnastu podobnych dokumentów strategicznych dla jednostki samorządu terytorialnego,

v  30 punktów jeśli Wykonawca jest autorem lub współautorem więcej niż piętnastu podobnych dokumentów strategicznych dla jednostki samorządu terytorialnego.

 

W ramach kryterium zapewnienia udziału co najmniej jednego eksperta ds. rewitalizacji przy pracach nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, Zamawiający przyzna od 0 do 10 punktów:

v  5 punktów jeśli ekspert ds. rewitalizacji jest autorką/autorem lub współautorką/współautorem minimum jednego programu rewitalizacji,

v  10 punktów jeśli ekspert ds. rewitalizacji jest autorką/autorem lub współautorką/współautorem minimum jednego programu rewitalizacji zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski.

Kryteriami wyboru oferty będą następujące dwa elementy:

1)      cena – 40%

2)      doświadczenie – 30%

3)      zapewnienie eksperta ds. rewitalizacji – 30%

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najniższej

------------------------------ x 40 = liczba punktów

Cena oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

 

Punkty za kryterium „doświadczenie” będą obliczone według wzoru:

Liczba punktów uzyskanych

-------------------------------------------- x 30 = liczna punktów

Maksymalna możliwa liczba punktów

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

 

Punkty za kryterium „zapewnienie eksperta ds. rewitalizacji” będą obliczone według wzoru:

Liczba punktów uzyskanych

-------------------------------------------- x 30 = liczna punktów

Maksymalna możliwa liczba punktów

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, będącą sumą punktów za poszczególne kryteria:

Najkorzystniejsza oferta = punkty za „cenę” + punkty za „doświadczenie” + punkty za „zapewnienie eksperta ds. rewitalizacji”

 

Ocenie podlegać będzie wartość brutto zamówienia. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, tj. taką, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, wyliczoną na podstawie wyżej przedstawionego wzoru.

5.    Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia.

1)      Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia jej złożenia.

2)      Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania dodatkowych pytań do złożonych ofert, oraz wyjaśnień do złożonych ofert.

3)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

4)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą postanowień umowy.

5)      Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

6)      Lokalny Program Rewitalizacji będzie podlegał sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez Zespół ds. Rewitalizacji powołany przez Marszałka Województwa Śląskiego. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego dokona wszelkich korekt w przygotowywanych dokumentach, usunięcia wad oraz modyfikacji, głównie wynikających z niespełnienia obowiązującego prawa i wytycznych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w okresie do ostatecznego zakończenia oceny dokumentu. Za wykonanie powyższych czynności Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

7)      Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia na wszelkich polach eksploatacji oraz wyrazi zgodę na dalsze przeniesienia tych praw na inny podmiot, tj. Województwo Śląskie.

8)      Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią następujące przesłanki:

1.      nie złożono żadnej oferty;

2.      cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

3.      wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;

4.      postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

6.    Termin i sposób realizacji zamówienia.

1)      Zamawiający przewiduje podział realizacji Zamówienia na 3 etapy:

Etap 1:     Przeprowadzenie pełnej diagnozy i delimitacji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji - wyznaczenie obszaru rewitalizacji.

Etap 2:     Opracowanie ostatecznej wersji Lokalnego Programu Rewitalizacji, uwzględniającego uwagi z opinii i konsultacji.

2)      Termin realizacji zamówienia:

-  do 31.05.2017 r. przedstawienie przez Wykonawcę opracowanego dokumentu do konsultacji z Zamawiającym,

-  do 10.06.2017 r. ostateczny termin wykonania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

3)      Termin płatności – płatności na rzecz wykonawcy będą następowały po wykonaniu poszczególnych etapów wskazanych w punkcie 1 na podstawie protokołów potwierdzających wykonanie danego etapu w terminie do 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego w częściach, według następujących zasad:

a)    Część 1 po zakończeniu etapu 1 i podpisania przez obie Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru dokumentacji mapowej wyznaczonych obszarów i uzasadnieniem  - 40% wynagrodzenia brutto,

b)    Część 2 po zakończeniu etapu 2 i podpisania przez obie Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru - 60% wynagrodzenia brutto.

7.    Sposób przygotowania i złożenia oferty

1)    Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert. Wprowadzenie przez Oferenta jakichkolwiek zmian w „Formularzu oferty" spowoduje odrzucenie oferty.

2)    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna nie później niż do dnia 20.12.2016 r., na Biurze Podawczym lub przesłać listem poleconym na adres siedziby Zamawiającego (decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego) lub wysłać na adres e-mail: inwestycje@miedzna.pl.

8.    Załączniki

1)    Wzór Formularza oferty - załącznik  nr  1