Symbol:
6727.2.

Wydział:
Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Podstawa prawna:
art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. "o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z poźn.zm)

Opłaty:
Opłata skarbowa
1) od wypisu :
a) do 5 stron - 30 zł
b) powyżej 5 stron - 50 zł
2) od wyrysu :
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część
odpowiadającą stronie formatu A-4 - 20 zł
b) nie więcej niż - 200 zł


Termin odpowiedzi:
zgodnie z art.35 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r.poz.256 z poźn. zm.)

Jednostka odpowiadająca:
Wójt Gminy Miedźna

Tryb odwoławczy:
nie przysługuje

Uwagi:
Formularz wniosku pobrać :
z naszej strony internetowej BIP
w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości


Dokumenty :
- wniosek wg załączonego wzoru
- załączniki wg wniosku


Dokumenty