Informacja

o przebiegu wykonania budżetu gminy

za I półrocze 2006 rok


Budżet gminy na 2006 rok uchwalony został po stronie dochodów w wysokości 31 543 896,00 zł, a po stronie wydatków w wysokości 35 019 244,00 zł. Zaplanowano przychody w wysokości 7 109 774,00 zł z tytułu pożyczki WFOŚ i GW oraz kredytów.

Zaplanowano również rozchody w wysokości 3 634 426 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, w uchwalonym budżecie gminy na 2006 r. dokonano zmian uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Niezbędnych zmian dokonano w wyniku otrzymania dodatkowych decyzji Wojewody Śląskiego korygujących budżet zarówno po stronie dochodów jak i niektórych wydatków. Dokonano również zmian między rozdziałami i paragrafami na wniosek jednostek realizujących budżet. W okresie sprawozdawczym dokonano również korekty uchwalonego budżetu uwzględniając niektóre zmiany wynikające z uchwalenia ustawy budżetowej.

Ponadto rozdysponowano rezerwę ogólną Wójta Gminy w wysokości 64 348,00 zł, którą przeznaczono na remonty obiektów oświatowych, pokrycie kosztów związanych z przyjęciem delegacji zagranicznej oraz sfinansowanie kosztów opinii prawnej do postępowania podatkowego w sprawie wyrobisk podziemnych.

Po stronie dochodów ogółem zwiększono budżet o 500 574,00 zł w ramach czego dokonano korekt zwiększających budżet.

Zmian dokonano z tytułu korekt w subwencjach, zwiększono dotacje na finansowanie zadań własnych, środki z funduszy unijnych oraz skorygowano niektóre dochody własne.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego po stronie dochodów zamknął się kwotą 32 044 470,00 ., a po stronie wydatków 35 767 018,00 zł.

Ponadto w wyniku wprowadzonych korekt ustalono przychody w wysokości 7 356 974,00 zł. z czego z kredytów 4 324 409,00 zł, pożyczek WFOŚiGW 2 284 534,00 zł, a 748 031,00 zł z rozliczeń środków z roku ubiegłego (wolne środki). Zmniejszono przychody z zaciągniętych kredytów o kwotę 500 831,00 zł.