Zarządzenie Nr 167/2014
Wójta Gminy Miedźna
z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi na rok 2015

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami/

       zarządzam:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach  projekt uchwały budżetowej na rok 2015  zawierającą:

1. dochody  budżetu gminy w wysokości  49 566 919,35 zł ,zgodnie z tabelą nr 1,
2. wydatki budżetu gminy w wysokości  48 570 918,35 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
3. przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z tabelą nr 3,
4. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na  pokrycie  przejściowego deficytu  budżetu gminy  w wysokości 1 500 000,00 zł,
5. wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015r., zgodnie z tabelą nr 4,
6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5,
7. dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 6,
8. dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7,
9. zestawienie wydatków sołectw Gminy Miedźna, zgodnie z tabelą nr 8,
10. zestawienie wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 9,
11. zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.
                                                
                                                                                  § 2

Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach    uzasadnienie wraz z  materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej na rok 2015.