Wersja archiwalna

STATUT GMINY MIEDŹNA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miedźna

- statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Miedźna

- radzie gminy– należy przez to rozumieć Radę Gminy Miedźna

- przewodniczącym rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Miedźna

- wiceprzewodniczącym rady – należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Miedźna

- przewodniczącym obrad – należy przez to rozumieć odpowiednio Przewodniczącego Rady lub, w wypadkach określonych w § 9  ust. 4  Statutu, osoby wskazane w tym przepisie

- wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Miedźna

- komisji – należy przez to rozumieć zarówno stałą jak również doraźną komisję Rady Gminy Miedźna.

§ 2. 

1. Gmina Miedźna położona jest w powiecie Pszczyńskim, w województwie Śląskim i obejmuje terytorium 5010 ha.

2. Granice terytorialne Gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1  do niniejszego Statutu.

3.  Siedzibą organów gminy jest Urząd Gminy Miedźna ul. Wiejska 131.

§ 3. 

1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

2.  Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych prowadzi Wójt.

3.  Jednostki organizacyjne działają na podstawie odrębnych statutów zatwierdzonych uchwałami Rady.

Rozdział 2.
Jednostki pomocnicze, zasady tworzenia, znoszenia, zmiany granic, oraz ich działania

§ 4. 

1. Na terenie gminy działają jednostki pomocnicze.

2.  Rejestr jednostek pomocniczych gminy prowadzi Wójt.

3.  Jednostkę pomocniczą tworzy w drodze uchwały Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

4.  Zmiany granic, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej dokonuje w drodze uchwały Rada Gminy po wysłuchaniu opinii zebrania wiejskiego lub w przypadku osiedli, opinii ogólnego zebrania mieszkańców.

5.  Inicjatywa w sprawach określonych ust. 3  i 4  - należy do Rady Gminy lub co najmniej 10% mieszkańców zamieszkałych na terenie jednostki pomocniczej, posiadających czynne prawo wyborcze.

6.  Niezwłocznie po utworzenie jednostki pomocniczej gminy, Rada uchwala jej statut.

7.  Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje prawo uczestniczenia w pracach rady oraz zabierania głosu w dyskusji w sprawach dotyczących danej jednostki pomocniczej.

§ 5. 

1. Zadania i potrzeby jednostek pomocniczych Gminy, pod względem rzeczowym i finansowym, realizowane są w ramach budżetu Gminy, w tym funduszu sołeckiego, jeżeli zostanie utworzony.

2.  Organy jednostek pomocniczych składają Wójtowi przedmiotowe propozycje do budżetu Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przysługuje im także prawo składania wniosków w innych sprawach.

3.  Obsługę finansowo-księgową i prawną organów jednostek pomocniczych zapewnia Wójt Gminy w ramach struktury organizacyjnej urzędu.

4.  Wójt Gminy kontroluje gospodarkę finansową jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy.

Rozdział 3.
Władze gminy

§ 6. 

1. Gmina działa poprzez swoje organy.

2.  Organami gminy są Rada Gminy i Wójt.

§ 7. 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy.

§ 8. 

1. Rada Gminy składa się z 15 radnych.

2.  Szczegółowy tryb pracy Rady Gminy określa Regulamin Rady Gminy stanowiący załącznik nr 2  do niniejszego Statutu.

§ 9. 

1. Rada Gminy dokonuje wyboru ze swego grona Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących Rady.

2.  W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada Gminy dokonuje ponownego wyboru na wakujące stanowisko.

3.  W razie potrzeby przy organizowaniu prac Rady Gminy, Przewodniczący Rady może zasięgać opinii Wiceprzewodniczących Rady lub Przewodniczących Komisji.

4.  Przewodniczący Rady może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady, zadania Wiceprzewodniczącego Rady wykonuje Wiceprzewodniczący Rady najstarszy wiekiem.

§ 10. 

1. Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.  Na pierwszej sesji w roku Rada Gminy na wniosek Przewodniczącego Rady uchwala ramowy plan pracy i sposoby jego realizacji, który w każdym czasie może być zmieniony bądź uzupełniony.

§ 11. 

1. Rada Gminy podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.

2.  Rada Gminy wyraża opinię lub zajmuje stanowisko poprzez podjęcie uchwały, a jeżeli w świetle przepisów prawa podjęcie uchwały nie jest konieczne – poprzez zamieszczenie w protokole sesji treści stanowiska lub opinii oraz wyniku głosowania w danej sprawie.

§ 12. 

1. Rada Gminy może powoływać stałe komisje ustalając przedmiot ich działania, skład osobowy i Przewodniczącego Komisji.

2.  Komisje stałe odbywają posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.

3.  Komisje stałe przedkładają Radzie Gminy plan pracy i sprawozdanie z działalności do zatwierdzenia.

4. Do zadań komisji stałych należy m.in.:

a) opracowanie i opiniowanie polityki gminy w zakresie kompetencji zastrzeżonych do właściwości wyłącznej rady gminy,

b) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą wraz z przygotowaniem odpowiednich projektów uchwał,

c) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę, wójta oraz członków komisji.

5.  Rada Gminy może powoływać komisje doraźne określając w uchwale zakres ich działania, skład osobowy i Przewodniczącego komisji oraz termin, w jakim powinny funkcjonować.

6.  Przedstawienie Radzie Gminy sprawozdania z pracy komisji doraźnej kończy okres jej działania.

7.  Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Komisji zwołuje posiedzenia komisji, ustala porządek obrad wraz z wykazem osób zaproszonych.

8.  Posiedzenia komisji są jawne i sporządza się z nich protokół zatwierdzany na następnym posiedzeniu komisji.

§ 13. 

1. Rada Gminy kontroluje działalność Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną i jej Przewodniczącego zwaną dalej w tym paragrafie komisją.

2.  Komisja wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.

3.  Komisja działa w oparciu o roczny plan pracy przyjęty przez Radę Gminy.

4.  Komisja może również podejmować kontrole doraźne na zlecenie Rady Gminy. Wniosek o przeprowadzenie kontroli doraźnej powinien być złożony w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Rady, a w przypadku, o którym mowa w § 9  ust. 4  Wiceprzewodniczącemu Rady. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym winien być poparty podpisami co najmniej czterech radnych i złożony nie później niż na trzy dni przed terminem sesji Rady Gminy.

5.  Przewodniczący Rady, a w przypadku, o którym mowa w § 9  ust. 4  Wiceprzewodniczący Rady zobowiązany jest umieścić w porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy wniosek, o którym mowa w ust. 4.

6.  Komisja na pierwszym posiedzeniu dokonuje wyboru na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego.

7.  W posiedzeniach komisji uczestniczą jej członkowie oraz inne osoby zaproszone imiennie przez jej Przewodniczącego.

8.  Komisja w ramach swoich prac korzysta z ekspertyz, opinii itp.

9.  Wynikiem pracy komisji są opinie i wnioski przedstawione na sesji Rady.

10.  Dokumentacja z pracy komisji przechowywana jest w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy.

11.  Prawo zwołania posiedzenia komisji przysługuje Przewodniczącemu komisji, a w przypadku dłuższej nieobecności przewodniczącego także zastępcy.

12. Przewodniczący komisji, a w uzasadnionych przypadkach zastępca, zwołuje posiedzenie komisji również na wniosek:

a) Przewodniczącego Rady,

b) ? składu komisji,

c) 1 ustawowego składu Rady Gminy.

13. W trakcie wykonywania swoich zadań komisji przysługują uprawnienia do:

1) korzystania z wszystkich materiałów, akt i innych dokumentów związanych z tematem kontroli i będących w posiadaniu kontrolowanego,

2) występowania do pracowników kontrolowanego o udzielenie ustnych lub pisemnych wyjaśnień oraz złożenia oświadczeń dotyczących przedmiotu kontroli

14.  Komisja najpóźniej na 7  dni przed przystąpieniem do wykonywania czynności kontrolnych w urzędzie gminy zobowiązana jest powiadomić o tym Wójta, a o zamiarze przeprowadzenia kontroli w gminnej jednostce organizacyjnej także kierownika tej jednostki. W powiadomieniu należy podać temat kontroli oraz termin jej rozpoczęcia (dzień i godzina), a także planowanego jej zakończenia.

15.  Kontrolę przeprowadza się w obecności przedstawiciela kontrolowanego.

16.  Kontrole przeprowadzane są przez co najmniej dwóch członków komisji wyznaczonych i upoważnionych przez Przewodniczącego komisji.

17.  Przed zakończeniem kontroli i sporządzeniem protokołu, członkowie komisji nie udzielają informacji o wynikach swojej pracy kontrolnej kontrolowanemu.

18.  Czynności kontrolne kończą się sporządzeniem protokołu w terminie 30 dni od zakończenia kontroli.

19.  Protokół kontroli musi zawierać: datę sporządzenia, numer, temat kontroli, oznaczenie kontrolowanego, miejsce przeprowadzenia kontroli, imiona i nazwiska osób wyznaczonych do przeprowadzenia kontroli, imię i nazwisko przedstawiciela kontrolowanego, czas trwania kontroli oraz imiona i nazwiska osób, które udzielały wyjaśnień i składały oświadczenia.

20.  Komisja przekazuje po jednym egzemplarzu protokołu Przewodniczącemu Rady i kontrolowanemu z datą przyjęcia.

21.  Kontrolowany jest upoważniony w terminie 7  dni od dnia doręczenia protokołu przedstawić swoje stanowisko.

22.  Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 25 komisja opracowuje sprawozdanie w celu przedstawienia ich na najbliższej sesji Radzie Gminy.

§ 14. 

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych. Do utworzenia klubu radnych wymagana jest deklaracja co najmniej trzech radnych. Radny może być członkiem wyłącznie jednego klubu. Radni tworzący klub radnych wybierają ze swojego grona Przewodniczącego klubu, który niezwłocznie przedkłada Przewodniczącemu Rady akt o utworzeniu klubu podpisany przez wszystkich członków klubu. Radny powiadamia ma piśmie Przewodniczącego Rady o wstąpieniu do klubu radnych bądź o wystąpieniu z klubu radnych.

2.  Przedstawiciele klubów mogą przedstawiać stanowiska klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Rady.

§ 15. 

Organem wykonawczym gminy jest Wójt wybierany w wyborach bezpośrednich.

§ 16. 

1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa i Statutem Gminy.

2.  W realizacji zadań własnych, Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.

3.  Wójt organizuje pracę urzędu gminy.

Rozdział 4.
Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich

§ 17. 

Dokumenty wynikające z wykonywania przez gminę zadań publicznych udostępniane są na wniosek zainteresowanego przez sekretarza i skarbnika gminy oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy z wyłączeniem informacji niejawnych lub których udostępnianie narusza przepisy szczególne.

Rozdział 5.
Uchwalenie i zmiany w Statucie

§ 18. 

Uchwalenie statutu gminy jak również jego zmiany, następują w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Gminy.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 19. 

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:
Uchwała Nr X/77/2003 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 9  września 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miedźna
Uchwała Nr XIII/96/2003 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr X/77/2003 z dnia 9  września 2003 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miedźna.

Uchwała Nr XL/325/2006 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr X/77/2003 z dnia 9  września 2003 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miedźna.

Uchwała Nr XII/95/2007 Rady Gminy Miedźna z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr X/77/2003 z dnia 9  września 2003 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miedźna oraz zmiany uchwały nr XL/325/2006 o zmianie uchwały własnej Nr X/77/2003 z dnia 9  września 2003 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miedźna

Uchwała Nr XXXI/250/2009 Rady Gminy Miedźna z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr X/77/2003 z dnia 9  września 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miedźna zmienionej uchwałą nr XL/325/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. oraz uchwałą Nr XII/95/2007 z dnia 25 września 2007r.

Uchwała Nr XXVIII/211/2013 Rady Gminy Miedźna z dnia 5  lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr X/77/2003 z dnia 9  września 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miedźna zmienionej uchwałą Nr XIII/96/2003 z dnia 18 listopada 2003 r., Nr XL/325/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r., uchwałą Nr XII/95/2007 z dnia 25 września 2007 r. oraz uchwałą Nr XXXI/250/2009 z dnia 17 lutego 2009r.

§ 20. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU ZNAJDUJĄ SIĘ W PLIKU ZAMIESZCZONYM PONIŻEJ