Budżet Gminy

Budżet Gminy jest rocznym planem finansowym. Jest wyrazem całokształtu działalności samorządu. Projekt budżetu opracowuje Wójt Gminy w oparciu o uchwalone przez Radę Gminy procedury uchwalania budżetu gminy. Opracowany jest w oparciu o przedłożone materiały przez jednostki organizacyjne gminy, jednostki pomocnicze oraz przekazane wnioski Rady Gminy, ponieważ podstawą do opracowania projektu budżetu jest zakres rzeczowy potrzeb - jednostki organizacyjne gminy przygotowują każdego roku ich zestawienie według hierarchii ważności wraz z wyliczeniem orientacyjnych kwot na pokrycie realizowanych zadań. Ustalenia zawarte w uchwale budżetowej w trakcie roku budżetowego mogą ulec zmianie stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych. Wykonanie uchwały w sprawie budżetu gminy powierza się Wójtowi Gminy. Dwa razy w roku Wójt Gminy składa sprawozdania z realizacji budżetu, pierwsze w terminie do 31 sierpnia danego roku przedkłada Radzie Gminy informację z realizacji za okres I półrocza, drugie w terminie do 20 marca następnego roku sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni. Sprawozdanie z wykonania budżetu jest podstawę do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.