Podatek leśny

 1. Informacja na temat trybu odwoławczego : Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Referatu Podatków i Opłat w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 
 2. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
   
 3. Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej będące:
  - właścicielami lasów,
  - posiadaczami samoistnymi,
  - użytkownikami wieczystymi,
  - posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

   
 4. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. W razie zaistnienia powyższego zdarzenia powstaje obowiązek odpowiedniego skorygowania deklaracji, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
  Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
  Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek ten ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

   
 5. Podatki są płatne przez:
  - osoby fizyczne w oparciu o otrzymaną decyzję w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 
  - osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Ww. podmioty są zobowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

   
 6. Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy. 
 7. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 8. Zobowiązanie podatkowe nie powstaje pod warunkiem, że decyzja ustalająca lub określająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Informacja na temat opłat:

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo

Stawka podatku leśnego w 2024r. wynosi: 72 ,034 zł od jednego hektara lasu.

Formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później. dla osób fizycznych:

IL-1 Informacja o lasach wraz z załacznikami - Ministerstwo Finansów formularz elektroniczny na platformie epuap

IL-1 Informacja o lasach
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

dla osób prawnych:
DL-1 Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami - Ministerstwo Finansów formularz elektroniczmy na platformie epuap

DL-1 Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-2 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości do 30 czerwca 2019 roku. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji złożonych przed 30 czerwca 2019 roku.

dla osób fizycznych :

Informacja w sprawie podatku leśnego

dla osób prawnych

Dl-1 Deklaracja na podatek leśny

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DLA KLIENTÓW REFERATU PODATKÓW I OPŁAT, ZAMIESZCZONĄ PONIŻEJ ORAZ DOŁĄCZENIE JEJ DO SKŁADANEJ INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO.

UWAGA! W PRZYPADKU WYPEŁNIENIA PÓL NIEOBOWIĄZKOWYCH PROSIMY O DOŁĄCZENIE ZGODY (ZAMIESZCZONA PONIŻEJ).