Symbol:
OR.7340.

Wydział:
Referat Organizacyjny

Podstawa prawna:
Art. 18 ust. 12 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 267z późn. zm). Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administra-cyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 98, poz. 267, z późn. zm.)

Opłaty:
Postępowanie z urzędu nie podlega opłacie.

Postępowanie na wniosek czyli : wniosek o likwidacji punktu sprzedaży, zmianie składu osobowego wspólników spółki cywilnej, zmianie rodzaju działalności punktu sprzedaży


Termin odpowiedzi:
1 miesiąc

Jednostka odpowiadająca:
Wójt Gminy Miedźna

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


Uwagi:

Zawiadomienie o: likwidacji punktu sprzedaży, zmianie składu osobowego wspólników spółki cywilnej, zmianie rodzaju działalności punktu sprzedaży wymaga złożenia wniosku.

Decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwolenia wydawane są z urzędu w przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub niedokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.

W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2016r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 w.w. ustawy.

W przypadku niedokonania opłat w.w terminach w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 lub 5 ustawy, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
Dokumenty