Zawiadamia się, że posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna odbędzie się w dniu 30 maja 2011 o godz. 15.30 w biurze Rady Gminy w Miedźnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2.  Ustalenie porządku posiedzenia.

3.  Wypracowanie opinii do sprawozdania Wójta Gminy Miedźna z realizacji budżetu Gminy za rok 2010.

4.  Sprawy bieżące.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

6. Sprawy różne.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.