Miedźna, dnia 09.12.2010r.


Wójt Gminy Miedźna


o g ł a s z a


I Ustny Przetarg Nieograniczony


na najem 2 garaży betonowych położonych

w Grzawie przy ul. Księżej, 43-227 Miedźna:

- garaż betonowy nr 1 o pow. 15,60 m2 znajdujący się w Grzawie, ul. Księża, 43-227 Miedźna,- garaż betonowy nr 2 o pow. 15,60 m2 znajdujący się w Grzawie, ul. Księża, 43-227 Miedźna.


Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 30.12.2010r. o godz. 1000.


Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 6,00 zł + VAT.


Wysokość opłat z tytułu czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia podpisania umowy najmu.


Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 04844600062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 29.12.2010r.


Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod nr: 032 211 61 96 i 032 211 61 60 wew. 29.