OGŁOSZENIE O PRZETARGU                                  Miedźna, dnia 22.10.2010r.

Na podstawie art.37 ust.1, art.38 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity z 2010r. Dz. U Nr 102 poz.651z późniejszymi zmianami), § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2009r. Nr 55 poz.450). oraz Uchwały nr XXVI/187/2008 Rady Gminy Miedźna z dnia 16.09.2008r.

Wójt Gminy Miedźna ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ogrodzonych stanowiących własność Gminy Miedźna położonych w Woli przy ulicy Międzyrzeckiej.


NR DZIAŁKI


OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WG.KSIĘGI

WIECZYSTEJ

OGÓLNA POWIERZCHNIA

DZIAŁEK


POŁOŻENIEOPIS NIERUCHOMOŚCI


PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

CENA WYWOŁAWCZA

W ZŁ678/6

680/6

682/6

684/6


KA1P

/ 00044507 /1

KA1P

/ 00040134 /70,6938 ha


WOLA

UL. MIĘDZYRZECKA


DZIAŁKI NIEZABUDOWANE- OGRODZONE

KOMPLEKS DZIAŁEK ZNAJDUJE SIĘ NA TERENIE KTÓRY NIE JEST OBJĘTY MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.


694 000,00 zł

BRUTTO


1/ Przetarg odbędzie się w dniu 27.12.2010r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, zgodnie z regulaminem pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego zatwierdzonym przez Wójta Gminy Miedźna.


2/ W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium do dnia 21.12.2010r. w formie wpłaty gotówkowej w wysokości 69 400,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych) przelewem na konto Urzędu Gminy Miedźna Bank Spółdzielczy Miedźna nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Wpłacenie wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu. Za dzień wpłacania wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty.


3/ Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał, a wpłacone wadium uczestnika który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.


4/ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


5 /Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.


Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ,

OCHRONY ŚRODOWISKA, GEODEZJI I MIENIA, telefonicznie pod nr (032) 211-61-96 wew 20, na stroniehttp://www.miedzna.bip.