OGŁOSZENIE O PRZETARGU Miedźna,dnia 27.09.2010r.

Na podstawie art.37 ust.1, art.38, art. 39 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity z dnia 2010r. Dz.U Nr 102, poz.651 z późniejszymi zmianami), § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycienieruchomości (Dz.U. z 2009r. Nr 55 poz.450). oraz Uchwały Rady Gminy Miedźna nr Uchwały nr XXV/183/2008 Rady Gminy Miedźna z dnia 05.08.2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych we Frydku przy ulicy Miodowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


Wójt Gminy Miedźna ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we Frydku przy ulicy Miodowej.

Lp

Nr

działki

Powierzchnia

Nr

KW

Położenie

Przeznaczenie

Cena wywoławcza nieruchomości

brutto w zł

1.

524/47

0,1485

KA1P

/00034114/6

Frydek ul. Miodowa

Działki niezabudowane.

Decyzja Burmistrza Pszczyny na rzecz Wójta Gminy Miedźna

UiA7332/213/07 z 23.10.2007r.

ustalająca warunki zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie jedynastu budynków jednorodzinnych z garażami.

Do wglądu w Urzędzie Gminy Miedźna.

89 100,00 zł

2.

525/47

0,1473

KA1P

/00034114/6

Frydek ul. Miodowa

88 380,00 zł

3.

526/47

0,1451

KA1P

/00034114/6

Frydek ul. Miodowa

87 060,00 zł

4.


528/47

0,1442

KA1P

/00034114/6

Frydek ul. Miodowa

86 520,00 zł

5.

529/47

0,1442


KA1P

/00034114/6

Frydek ul. Miodowa

86 520,00 zł

6.

530/47

0,1434


KA1P

/00034114/6

Frydek ul. Miodowa

86 040,00 zł

1/ I publiczny przetarg ustny nieograniczony na ww. działki odbył się 31.03.2010r. 2/ II publiczny przetarg ustny nieograniczony na ww. działki odbył się 16.06.2010r.

3/ III publiczny przetarg ustny nieograniczony na ww. działki odbył się 23.08.2010r.

4/Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2010r.o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, zgodnie z regulaminem czwartego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego zatwierdzonym przez Wójta Gminy Miedźna.

5/W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium do dnia 22.10.2010r.w formie wpłaty gotówkowej w wysokości 10 000,00 zł (słownie:dziesięć tysięcy złotych) przelewem na konto Urzędu Gminy Miedźna Bank Spółdzielczy Miedźna nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006.

Wpłacenie wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu. Za dzień wpłacania wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty. Wpłata wyżej określonego wadium upoważnia do licytacji jednej działki. Możliwość licytacji większej liczby działek uzależniona jest od wpłaty ilości wadium.

6/Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał, a wpłacone wadium uczestnika który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7/Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8/Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, GEODEZJI I MIENIA, telefonicznie (032) 211-61-96 wew 20 lub na stronie http://www.miedzna.pl/.