POSTANOWIENIE NR 237/2024

KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ I

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Miedźna

i w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Miedźna

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 oraz 1688) Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej I

postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Miedźna na dzień 6 maja 2024 r. godzinę 15:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna, w celu złożenia ślubowania przez Radnych i Wójta Gminy Miedźna.

§ 2.

Ustalić porządek sesji:

1. Otwarcie I sesji IX kadencji Rady Gminy Miedźna oraz stwierdzenie prawomocności obrad przez najstarszego wiekiem radnego.

2. Informacja Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów samorządowych do Rady Gminy Miedźna i Wójta Gminy.

3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Gminy Miedźna oraz Wójta Gminy Miedźna.

4. Ślubowanie Radnych.

5. Ślubowanie Wójta.

6.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Miedźna.
- powołanie Komisji Skrutacyjnej,
- przeprowadzenie tajnego głosowania,
- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia obrad sesji.

8. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

9. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Miedźna.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.