L.p.

Imię i Nazwisko lub nazwa
podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa w art.4 ust.
ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1.

Łukasz Kusak

Petycja 1

Petycja z prośbą o wyrażenie poparcia dla petycji mieszkańców Małopolski,
skierowanej do Ministra Infrastruktury, poprzez przyjęcie odpowiedniej rezolucji.
Przedmiotem wspomnianej petycji jest prośba o podjęcie działań, których celem będzie
powstanie nowej drogi krajowej – bezpośredniego połączenia pomiędzy obwodnicą Krakowa
(węzłem Kraków Skawina w ciągu autostrady A4) a obwodnicą Skawiny (w ciągu drogi krajowej
DK 44)

22.01.2023 r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 

https://bip.miedzna.pl/?p=document&action=show&id=26092&bar_id=15703