Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 28 września 2021 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie:

„Podejmowanie uchwał”.

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna apeluje do mieszkańców, by pozostali w swoich domach. Przebieg obrad Rady mogą śledzić za pośrednictwem transmisji video, która prowadzona będzie online.

 

Link do transmisji znajduje się na stronie:

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1232/rada-gminy-miedzna.htm

 

Planowany porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy w dniu 28.09.2021 r.

1.      Otwarcie XXXVIII sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.      Ustalenie porządku obrad XXXVIII sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z sesji XXXVII z dnia 31 sierpnia 2021 r.

4.      Interpelacje i zapytania radnych.

5.      Omówienie i podjęcie uchwał:

a)      Projekt A/38 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/216/2020 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2021 – 2029;

b)     Projekt B/38 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/217/2020 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2021;

c)      Projekt C/38 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub zabytków znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków znajdujących się na terenie Gminy Miedźna.

 

6.      Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

7.      Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.

8.      Wolne wnioski i zapytania.

9.      Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.