Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679     z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:

1.            Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miedźna reprezentowana przez Wójta Gminy Miedźna z siedzibą w  Urzędzie  Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, tel. 32 211 61 60, adres e-mail:urzad@miedzna.pl.

2.            Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, tel. 32 211 61 60 wew. 26, adres e-mail: iod@miedzna.pl;

3.            Pani/Pana dane osobowe, w postaci wizerunku, zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające wyłącznie obraz tj. kamerę, - przetwarzane są w celu  zapewnienia  porządku i bezpieczeństwa użytkowników, ochrony mienia i ochrony przeciwpożarowej poprzez przeciwdziałanie aktom rozboju, wandalizmu i chuligaństwa wobec osób, które znajdują się na boisku i placu zabaw przy budynku wielofunkcyjnym w Gilowicach przy ul. W. Korfantego 70 w obszarze monitorowanym;

4.             Podstawą prawną  przetwarzania danych osobowych  jest  art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) RODO tj.  wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz  wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;

5.            Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

6.            Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

7.            Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 1 miesiąc. Nagrania kasowane są automatycznie(nadpisywane kolejnymi zapisami). W przypadku w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator podjął decyzję, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

8.            Dane udostępnia się tylko i wyłącznie na wniosek właściwym organom państwa w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań.

9.            Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;

10.         Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w postaci wizerunku, jest konieczne       w związku z realizacją przez Gminę zadania ustawowego. Konieczność ta wynika głównie  z określonej sytuacji, w której Pani/Pan się znajduje, tzn. korzystanie dobrowolnie z mienia użyteczności publicznej. Na obiekcie  widnieje stosowna informacja o monitorowaniu;

11.         Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

 

 

 

Wójt Gminy Miedźna

Jan Słoninka