Pracownicy Referatu

 

 

Imię i nazwisko

Stanowisko

Kontakt

Barbara Kwaśny

Kierownik

/32/ 211 61 96 wew.38           

e-mail:or@miedzna.pl

Iwona Maśka

 

  Główny Specjalista

/32/211 61 96  wew. 26      

e-mail:i.maska@miedzna.pl

Aleksandra Szafron

 

Starszy Inspektor

/32/ 211 61 96 wew. 12

email:kancelaria@miedzna.pl

Marzena Gąsiorek

 

Starszy Inspektor

/32/211 61 96  wew. 38    

 e-mail: orm@miedzna.pl

Marek Brol

 

Informatyk

/32/211 61 96  wew. 47  

email:informatyk@miedzna.pl


Anna Urbańczyk 


Inspektor

/32/ 211 62 16  wew. 23

e-mail:rg@miedzna.pl


Małgorzata Pochłopień


Podinspektor

/32/211 61 96  wew. 11    

e-mail: sekretariat@miedzna.pl

 

Katarzyna Kamińska

 

 

Podinspektor

 

/32/ 211 61 96 wew.38      

Do zadań i kompetencji Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:

 

 

w zakresie organizacji:

 

1. Organizacja pracy Urzędu w zakresie obsługi stron, realizacji uchwał Rady Gminy i zarządzeń wójta, załatwiania interpelacji i zapytań radnych.
2. Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez wójta.
3. Prowadzenie ewidencji zarządzeń wójta.
4. Przygotowywanie sprawozdań z działalności Wójta gminy na sesję Rady.
5. Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków.
6. Prowadzenie książki kontroli przeprowadzonych w Urzędzie przez jednostki kontroli zewnętrznej oraz nadzorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych.
7. Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia pracowników Urzędu w zakresie zabezpieczenia i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie,

 

w zakresie spraw administracyjnych:

 

1. Merytoryczne rozliczanie dotacji dla instytucji kultury.
2. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o funduszu sołeckim.
3. Opracowywanie materiałów do projektu budżetu dla administracji Urzędu Gminy.
4. Opracowanie informacji z przebiegu wykonania budżetu oraz sprawozdań z wykonania budżetu w zakresie objętym działaniem referatu.
5. Opracowywanie projektów umów na usługi, zakupy i dostawy w ramach działu administracja publiczna.
6. Prowadzenie ewidencji zużycia paliwa w samochodzie służbowym i rozliczanie kart drogowych.
7. Zamawianie oraz prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych.
8. Gospodarka środkami rzeczowymi, zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne.
9. Zaopatrywanie w środki trwałe, pozostałe środki i środki czystości itp.
10. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych w księgach inwentarzowych i gospodarowanie nimi.
11. Ochrona mienia oraz utrzymanie porządku i czystości w budynku Urzędu.
12. Obsługa urządzeń nagłaśniających i nagrywających podczas sesji i narad.
13. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej.
14. Udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcji przeciwpożarowych.
15. Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz współudział w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków.
16. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
17. Obsługa jednostek pomocniczych gminy, pomoc w przygotowywaniu dokumentacji do realizacji zadań objętych planem rzeczowo finansowym.
18. Zgłaszanie do ubezpieczenia: sołtysów, samochodu służbowego, budynku administracyjnego urzędu.

 

w zakresie spraw archiwum Urzędu Gminy:

 

1. Przejmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych.
2. Przechowywanie i zabezpieczanie przejętych akt oraz prowadzenie ich ewidencji.
3. Udostępnianie akt archiwalnych na wniosek.
4. Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, udział w komisyjnym brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę.
5. Przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego.

w zakresie spraw kadrowych:

 

1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy.
2. Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
3. Prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników.
4. Prowadzenie statystyki GUS związanej z kadrami urzędu.
5. Prowadzenie spraw związanych z organizacją szkoleń BHP.
6. Prowadzenie spraw związanych z terminowym przygotowaniem skierowań na badania lekarskie.
7. Przygotowywanie umów i prowadzenie rozliczeń w sprawach przyznawania ryczałtów i limitów kilometrów dla pracowników Urzędu za używanie prywatnych samochodów dla celów służbowych.
8. Zgłaszanie  i wyrejestrowywanie osób do ubezpieczeń z tyt. umów o pracę i umów zlecenia.
9. Zgłaszanie zmian do ubezpieczeń społecznych.
10. Prowadzenie ewidencji i rozliczanie delegacji i kosztów podróży służbowych pracowników.
11. Przygotowanie dokumentacji do naboru pracowników na stanowiska urzędnicze.
12. Prowadzenie rejestru umów zleceń i umów o dzieło.
13. Zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego.

 

w zakresie obsługi kancelaryjnej i sekretarskiej:

 

1. Ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek.
2. Obsługa poczty internetowej urzędu oraz elektronicznej skrzynki podawczej.
3. Prowadzenie terminarza zajęć wójta gminy.
4. Udzielanie informacji bezpośrednich i telefonicznych oraz łączenie rozmów telefonicznych.
5. Obsługa spotkań i narad służbowych.

 

 

w zakresie informatyki:

 

1. Dysponowanie zasobami sieci komputerowej i administracji sieci.
2. Zabezpieczenie danych przez prowadzenie archiwizacji danych.
3. Konfiguracja systemu zgodnie z aktualnymi potrzebami.
4. Zapewnienie prawidłowości działań, stanu technicznego, eksploatacji oraz należytej konserwacji urządzeń komputerowych i oprogramowania.
5. Określanie aktualnych potrzeb w zakresie komputeryzacji – prowadzenie nadzoru zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu.
6. Bieżąca współpraca z innymi wydziałami Urzędu w celu wprowadzania oraz eksploatacji systemów komputerowych wspomagających zarządzanie i pracę Urzędu.
7. Koordynacja prac wdrożeniowych i instalacyjnych prowadzonych przez firmy zewnętrzne.
8. Zapewnienie ochrony systemów informatycznych przed dostępem niepowołanych osób.

 

w zakresie ewidencji działalności gospodarczej:

 

1. Prowadzenie spraw związanych z wpisami do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
2. Udzielenie informacji o przedsiębiorcach i zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, 

 

w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

1. Przyjmowanie i realizacja wniosków w sprawie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
2. Naliczanie należności i prowadzenie ewidencji opłat za zezwolenia na sprzedaż  i podawanie napojów alkoholowych,

 

w zakresie działania informacji publicznej:

 

1. Współpraca z referatami urzędu związana z publikowaniem informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miedźna.
2. Prowadzanie oraz wdrażanie kolejnych modułów informacyjnych BIP.
3. Administrowanie i standaryzacja udostępniania informacji publicznej w BIP.
4. Tworzenie i aktualizowanie stron podstawowych menu przedmiotowego.
5. Monitorowanie czynności związanych z publikowaniem dokumentów zawierających wyłączenia jawności informacji.
6. Zapewnienie prawidłowej ochrony bazy danych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Współpraca z kierownikami referatów w zakresie nadzoru nad pracą użytkowników i kontrola prawidłowego wykorzystania baz danych BIP.