Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

            ZASTĘPCY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Zespole Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli

wymiar czasu pracy – 1 etat

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. ustawy o pracownikach samorządowych: (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1781 z późn. zm.).

 

I. Nazwa jednostki: Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli.

                                                

II. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:

 

  1. Nazwa stanowiska: Zastępca Głównego Księgowego
  2. Wymiar czasu pracy: 1 etat – 40 godzin tygodniowo

 

III. Wymagania niezbędne:

 

1)      spełnienie jednego z poniższych warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych:

a)    ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie, co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

b)   ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej
i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

c)    wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)   posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,

2)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

3)      nieposzlakowana opinia,

4)      obywatelstwo polskie,

5)      kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6)      kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)  preferowane doświadczenie w pracy w księgowości w administracji publicznej.


IV. Wymagania dodatkowe:

 

1)      znajomość obsługi programów komputerowych w tym finansowo-księgowych, płacowych,

2)      znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

3)      znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

4)      znajomość przepisów podatkowych,

5)      znajomość przepisów płacowych,

6)      znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,

7)      znajomość ustawy o finansach publicznych,

8)      znajomość ustawy o rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych,

9)      komunikatywność, wysokie umiejętności interpersonalne,

10)  samodzielność, zdolność logicznego i analitycznego myślenia,

11)  umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów, odporność
na stres,

12)  rzetelność i wysokie poczucie odpowiedzialności,

13)  umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej,

14)  samodzielność w rozwiązywaniu problemów, kreatywność,

15)  odpowiedzialność i dokładność,

16)  zdolności analityczne oraz umiejętność interpretacji i stosowania przepisów.

 

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)     sporządzanie planów finansowych dla Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli oraz jednostek obsługiwanych przez Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli,

2)     sporządzanie faktur VAT, cząstkowych rejestrów sprzedaży oraz cząstkowych deklaracji VAT-7 dla Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli oraz jednostek obsługiwanych przez Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s.w Woli

3)     koordynowanie całokształtu prac, w zakresie rachunkowości, wykonywanych przez poszczególnych pracowników Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli,

4)     bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:

-        terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

-        ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe

rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,

-        prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

5)     przygotowanie i opracowanie materiałów do projektu budżetu dla Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli oraz jednostek obsługiwanych przez Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli,

6)     wykonywanie analiz wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub innych środków będących w dyspozycji jednostek,

7)     dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

-     wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych

     obowiązków,

-     wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów

finansowych jednostek oraz ich zmian,

-     następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiącej przedmiot księgowości,

8)     opracowywanie dokumentacji w zakresie przepisów wewnętrznych jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów ( dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, przedkładanie ich do zatwierdzenia kierownikowi jednostki,

9)     prowadzenie gospodarki finansowej Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:

-          wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami

       dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,

-          zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,

-          przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

10)  należyte, sumienne i terminowe wykonywanie obowiązków służbowych,

11)    znajomość, przestrzeganie i realizacja obowiązujących przepisów w zakresie przydzielonych czynności,

12)    przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej,

13)    ponoszenie odpowiedzialności za wykonywane czynności na zajmowanym stanowisku,

14)    przestrzeganie przepisów prawa na zajmowanym stanowisku w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. 2019 poz. 1781),

15)    wykonywanie czynności doraźnie zleconych przez Dyrektora w ramach realizacji zadań statutowych,

16)    na zajmowanym stanowisku zostaje Pani bezpośrednio podporządkowana
Dyrektorowi Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli.

 

 

VI. Wymagane dokumenty:

 

1)      list motywacyjny,

2)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

3)      kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

4)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 1,

5)      oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – osoba wyłoniona na w/w stanowisku w wyniku przeprowadzonego naboru, przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązana będzie przedłożyć Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

6)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8)      oświadczenie potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, o które ubiega się kandydat,

9)      kopia dokumentów potwierdzająca niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w przypadku zatrudnienia, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

10)  klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych – załącznik nr 2.

VII. Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego w Zespole Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli na adres: Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do 28 października 2019 roku do godziny 15.00.

Oferty, które wpłyną do Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów – Pozostaną bez rozpatrzenia.

Kandydaci spełniający warunki formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

 Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia naboru w następstwie braku wyłonienia odpowiedniego kandydata.