Założenia do projektu budżetu gminy Miedźna na rok 2008

Podstawą konstrukcji założeń do projektu budżetu gminy Miedźna na rok 2008 są:

- analiza sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach,

- analiza doświadczeń z funkcjonowania Gminy

- analiza skutków obowiązywania ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian na rok 2008,

- analiza skutków prognoz dotyczących sytuacji makroekonomicznej.

Prezentowane założenia są podstawą do dyskusji nad kształtem przyszłorocznego budżetu.

Budżet 2008 r. winien być kolejnym, w którym nastąpi znaczna absorpcja środków unijnych, dofinansowujących kluczowy dla gminy projekt inwestycyjny w zakresie budowy kanalizacji. Gmina ze środków pochodzących z funduszy unijnych, planuje współfinansować kontynuowanie zadania inwestycyjnego. Zamierza w 2008 roku przystąpić do realizacji kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Pozwoli to na znaczne przyśpieszenie tempa realizacji gminnych inwestycji.

Gmina będzie konsekwentnie racjonalizować swoją politykę finansową tak, aby możliwe było zrealizowanie najważniejszych planów i projektów rozwojowych bez popadania w dalszą pułapkę zadłużenia oraz ponoszenia nadmiernych kosztów jego obsługi.

Z tych przyczyn niezbędna jest optymalizacja wydatków i doprowadzenie do maksymalnej efektywności. Opierając się na tych przesłankach, założenia do projektu budżetu na 2008 rok zostały skonstruowane tak, aby stworzyć i wykorzystać szansę na dalszy i trwały rozwój Gminy na miarę optymalnych możliwości .

1. Założenia ogólne

Projekt budżetu zostanie opracowany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
Dla celów opracowania założeń do budżetu przyjęto w oparciu o analizę prognoz gospodarczych dla Polski na rok 2008.

założenie, zgodne z przyjętym przez Radę Ministrów w założeniach do budżetu państwa, że w roku 2008przyjmuje się następujące wskaźniki makroekonomiczne:
- średnioroczny wskaźnik inflacji na poziomie 2,3 %.

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 6,0 %


Dokument został opracowany w oparciu o założenia, iż w trakcie roku budżetowego nie zmienią się regulacje prawne dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz udziału samorządów terytorialnych w dochodach budżetu państwa.
Wielkość środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych ustalona zostanie w oparciu o opinie Rad Sołeckich i Zarządów Rad Osiedlowych.


Stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej oraz opłaty administracyjnej na 2008 rok ustali Rada Gminy w granicach określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) uwzględniając wskaźnik wzrostu średnio o 3 % do wysokości stawek uchwalonych na 2007 rok.

Zwolnienia przedmiotowe będą zachowane na poziomie roku 2007 z uwzględnieniem nowych warunków pomocy publicznej „de minimis”.

.
2. Założenia dotyczące dochodów i przychodów gminy Miedźna

Ustalenie ostatecznej wysokości dochodów w projekcie budżetu na 2008 r. nastąpi po analizie wykonania za okres III kwartałów bieżącego roku z uwzględnieniem przepisów podatkowych, jakie będą obowiązywały w 2008 r.

Wysokość dochodów określona zostanie po otrzymaniu z Ministerstwa Finansów kalkulacji udziału w podatkach dochodowym od osób fizycznych i kwot części subwencji ogólnej, a z Urzędu Wojewódzkiego - kwot dotacji celowych.
W Gminie prowadzone są intensywne prace mające na celu pozyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach współfinansowania gminnych projektów. Podobnie jak w latach poprzednich Gmina poczyni starania, aby uzyskać dotację na modernizację dróg gminnych i remonty obiektów oświatowych.
.
Prywatyzacja majątku komunalnego dokonywana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami gospodarności.
Wstępnie szacuje się, iż kwota dochodów Gminy ogółem w
2008 r. będzie niższa od kwoty planowanej po zmianach na 2007 r.

3. Założenia dotyczące wydatków

Wydatki Gminy prognozowane są przy założeniu, że w dalszym ciągu racjonalizowana będzie gospodarka finansowa w oparciu o doświadczenia zebrane w poprzednich latach.

Efektywne zarządzanie finansami, wynikające m.in. z konsolidacji rachunków bankowych i wdrożenia systemu controllingu, przejrzyste zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych i jasne procedury przetargowe muszą w efekcie przynieść poprawę i spowodować wygospodarowanie większych środków na realizację koniecznych dla rozwoju Gminy inwestycji infrastrukturalnych.
Część zadań inwestycyjnych realizowana będzie przez spółki komunalne ze środków własnych zgodnie z ich zadaniami.

W ten sposób koszty bieżące związane z realizacją tych zadań obciążą działalność spółki komunalnej, w efekcie czego obniżone zostaną wydatki budżetu Gminy w tym zakresie.
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, jak również na zadania realizowane na podstawie porozumień będą ostatecznie ujęte w budżecie w wysokości kwot dotacji przyznanych Gminie na ten cel.

Przyjmuje się następujące założenia kształtujące wydatki bieżące w roku 2008:

 • W zakresie bezpieczeństwa:


Poprawa bezpieczeństwa w Gminie w 2008 roku w dalszym ciągu stanowić będzie priorytet. W związku z tym planuje się przeznaczyć środki na:

- poprawę stanu dróg

- dofinansowanie Posterunku Policji w Woli,

- zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych.


 • W zakresie oświaty i edukacji:


W 2008 r. realizowane będą główne cele polityki oświatowej prowadzonej w Gminie.

Do celów tych należy zaliczyć w szczególności:

  • powszechną dostępność szkół i przedszkoli,

  • wysoką jakość pracy szkoły osiągniętą głównie poprzez zapewnienie uczniom wzbogaconej oferty edukacyjnej oraz rozwój i doskonalenie kadry pedagogicznej,

  • bogatą ofertę w zakresie edukacji pozaszkolnej,

  • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i wychowankom placówek oświatowych.

W ramach budżetu na 2008 r. realizowane będą również priorytety takie jak:

  • zapewnienie rozszerzonej oferty edukacyjnej wynikającej z realizacji autorskich programów zajęć tzw. grantów edukacyjnych,

  • realizację programów oświatowo - edukacyjnych takich jak " Sokrates – Comenius”, „ Wyrównywanie Szans Edukacyjnych na terenach wiejskich

  • zapewnienie dodatkowych zajęć sportowo – rekreacyjnych ,

  • zapewnienie dowozu dzieci objętych obowiązkiem szkolnym

Na rok 2008 uwzględniono wydatki na prowadzenie i rozwój utworzonego Technikum już od września 2007 roku.


Realizowane będą również zadania wynikające bezpośrednio z ustaw i rozporządzeń. Do zadań tych należy zaliczyć w szczególności:

  • konieczność wdrożenia ustawowej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli,

  • pokrycie kosztów zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli uzyskujących wyższy stopień awansu zawodowego.


Jednocześnie, w celu "odciążenia" budżetu oświaty na 2008 r. Zespół Oświaty i Wychowania planuje podjęcie szeregu działań oszczędnościowych oraz wdrożenie programów restrukturyzacyjnych. Do działań tych należy zaliczyć w szczególności opracowanie jednolitych wytycznych do organizacji roku szkolnego 2007/2008 i 2008/2009 oraz budżetu na rok 2008 i 2009 . Zmniejszenie wydatków nastąpi w szczególności w wyniku zmniejszenia liczby oddziałów, oraz maksymalnego wykorzystania środków będących na rachunkach dochodów własnych placówek.


 • W zakresie kultury:


Do najważniejszych zadań na 2008 r. w zakresie kultury należy zaliczyć:

  • Nadzór nad działalnością gminnych instytucji kultury, koordynacja i wspieranie wartościowych działań artystycznych i przedsięwzięć kulturalnych stanowiących ich ofertę programową. .

  • Kontynuowanie działań mających na celu promowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Miedźna

  • Przeprowadzenie konkursu recytatorskiego, przeglądu teatrzyków oraz przeprowadzenie regionalnego festiwalu folklorystycznego.

  • koncerty i spektakle rocznicowe (plenerowe),

  • Organizacja konkursów czytelniczych

  • Przeprowadzenie spotkań z autorami książek

  • Organizacja spotkań z wybitnymi artystami z dziedziny kultury.

  • Zebranie i opracowanie materiałów dot. biografii gminy Miedźna)

 • W zakresie ochrony zdrowia:


Priorytety Gminy Miedźna w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia proponuje się wypełnić poprzez realizację programów przyjętych przez Radę Gminy odrębną uchwałą Rady Gminy

.

 • W zakresie sportu i rekreacji:


Do głównych zadań w dziedzinie sportu i rekreacji w przyszłym roku zaliczono:

  • imprezy rekreacyjno - sportowe kierowane do mieszkańców Gminy,

  • szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży,

  • finansowanie działalności jednostki Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,

  • imprezy sportowe promujące Gminę,Założenia szczegółowe dotyczące wydatków majątkowych

 1. Planując wydatki inwestycyjne należy zapewnić w pierwszej kolejności środki na:

  • realizację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych (kanalizacja Góra…..)

  • współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej,

  • wykup terenów pod inwestycje.

  • kontynuacja budowy i modernizacji dróg i chodników na terenie gminy,

  • Modernizacja obiektów kultury na terenie gminy

  • Kontynuacja budowy trybun na boisku sportowym w Górze

  • Budowa otwartych obiektów sportowych w Woli oraz hali sportowej w Miedźnej z wykorzystaniem środków funduszy Unii Europejskiej.

 1. Wstępnie przyjmuje się, iż w 2008 r. jako projekty współfinansowane przez Unię Europejską z budżetu gminy realizowana będzie kontynuacja budowy kanalizacji w Górze do wysokości określonej w umowie z Wojewodą Śląskim

III W 2008 r. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej część inwestycji prowadzona będzie przez spółkę komunalną. Dotyczyć to będzie w szczególności infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

4. Założenia szczegółowe dotyczące deficytu budżetowego i poziomu zadłużenia


 1. Gmina będzie poszukiwała tańszych form finansowania deficytu.

W związku z powyższym źródłami finansowania deficytu będą w 2008 r.:

  • kredyty,

  • pożyczki,

  • wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Dopuszczalną łączną kwotę długu (ustawowo ograniczoną do 60% dochodów w roku budżetowym) na koniec 2008 r. prognozuje się na poziomie ok. 35 % dochodów.


5. Założenia dotyczące kwoty środków dla jednostek pomocniczych

Wysokość środków finansowych na realizację bieżących zadań jednostek pomocniczych kształtowana w oparciu o dotychczasowe zasady na poziomie roku 2007 z uwzględnieniem opinii i wniosków Rad Sołeckich i Zarządów Rad Osiedlowych.