email: architektura@miedzna.pl

Pracownicy Biura

 Nazwisko i imię         Stanowisko  Kontakt

Tadeusz Pawela

Inspektor

tel. /32/ 211 62 15

 

Marta Kubik    

Starszy Inspektor

tel. /32/ 211 62 15

 

Weronika Spika Inspektor tel. /32/ 211 62 15
Barbara Monsior Inspektor tel. /32/ 211 62 15

Do zadań i kompetencji Biura Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości należy w szczególności:

 w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi gminne mienie komunalne:

 

1.        Przygotowywanie i wykonywanie uchwał rady gminy w sprawach nazw ulic i dróg wewnętrznych.

2.        Realizacja zadań w zakresie ustalania numerów porządkowych, założenia i prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

3.         Prowadzenie prac inwentaryzacyjnych związanych z komunalizacją nieruchomości.

4.         Realizacja zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomości gminnych.

5.         Prowadzenie ewidencji gruntów stanowiących gminne mienie komunalne.

6.         Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego.

 

w zakresie geodezji i kartografii:

 

1.      Przygotowywanie postanowień oraz decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.

2.      Przygotowywanie decyzji dotyczących rozgraniczeń nieruchomości.

3.      Przygotowywanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji.

 

 

w zakresie gospodarki przestrzennej:

 

1.         Koordynacja działań w zakresie sporządzania lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2.         Przygotowywanie wyrysów i wypisów z planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna oraz ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna”.

3.         Przygotowywanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego oraz w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna”.

4.         Przygotowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

5.         Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy.

6.         Realizacja zadań w zakresie opieki nad zabytkami.

 

w zakresie realizacji ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:

 

1.      Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w szczególności:

a)     opracowywanie i realizacja rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,

b)      obsługa merytoryczno-rozliczeniowa w zakresie przyznanych dotacji.

2.      Realizacja zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, w tym przyznawanie, rozliczanie i kontrola dotacji.

3.      Koordynacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

4.      Koordynowanie realizacji programów zdrowotnych.

5.      Koordynowanie zadań z zakresu ustawy o zdrowiu publicznym.

6.      Merytoryczne rozliczanie dotacji dla instytucji kultury.