ZARZĄDZENIE NR OR.0050.164.2021
WÓJTA GMINY MIEDŹNA

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U.2021.305 ze zm.)
zarządzam:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały
budżetowej na rok 2022.

§ 2 . Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2022,

2) materiały informacyjne.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Miedźna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.163.2021
WÓJTA GMINY MIEDŹNA

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna
na lata 2022-2030

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 t. j. ze zm.)
zarządzam

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2022 - 2030.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Miedźna.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.