WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023

W związku z prośbą Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach o przeprowadzenie wyborów uzupełniających i dokonanie wyboru 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa karnego, ogłasza się nabór kandydatów na ławników.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

·         posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

·         jest nieskazitelnego charakteru,

·         ukończył 30 lat,

·         jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

·         nie przekroczył 70 lat,

·         jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

·         posiada, co najmniej wykształcenie średnie. lub średnie branżowe.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

·         osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

·         osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

·         funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

·         adwokaci i aplikanci adwokaccy,

·         radcy prawni i aplikanci radcowscy,

·         duchowni,

·         żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

·         funkcjonariusze Służby Więziennej,

·         radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

·         prezesi właściwych sądów,

·         stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

·         co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 września 2021 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

·         informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

·         oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

·         oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

·         zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172 i 1493), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 u.s.p.).

·         dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (zobacz).

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 u.s.p.).

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata (art. 162 § 4 u.s.p.).

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze na liście (art. 162 § 4 u.s.p.).

Rada Gminy Miedźna będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

KOSZTY ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIKI DO KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA:

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć kandydata - ponosi kandydat na ławnika.

Pozostałe koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wydaniem aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisy lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji - ponosi Skarb Państwa.

GDZIE POBRAĆ WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA ORAZ INNE DRUKI

Wzory karty zgłoszenia oraz inne druki można pobrać w Urzędzie Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131 w Biurze Rady Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, pok. 14 - I p.

Wszystkie potrzebne do zgłoszenia druki są również dostępne w formie elektronicznej na stronie Urzędu Gminy w Miedźnej.

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w Biurze Rady Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, pok. 14 - I p. w kopertach z dopiskiem „KANDYDAT NA ŁAWNIKA” - w godzinach pracy Urzędu:

- poniedziałek godz. od 7:30 do 17:00

- wtorek - czwartek godz. od 7:30 do 15:30

- piątek godz. od 7.30 do 14.00

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2021 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Miedźna po 30 września 2021 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.:

32 211 62 16; 32 211 61 60

Termin składania zgłoszeń upływa

z dniem 30 września 2021 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna

Andrzej Kempny