Wola, dnia 8 marzec 2021r.

GOPS.110.2.2021

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

z dnia 8 marca 2021r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

 

1.      Stanowisko: specjalista pracy socjalnej.

 

2.      Wymiar etatu: pełny etat.

 

3.      Warunki pracy: praca biurowa połączona z pracą w terenie, miejsce pracy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli oraz teren gminy Miedźna

 

4.      Wymagania niezbędne:

1)      Wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i minimum trzyletni staż pracy, lub dyplom pracownika socjalnego, specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny i minimum trzyletni staż pracy,

2)      Obywatelstwo polskie,

3)      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

5)      Znajomość przepisów prawa z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego  i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego, akty wykonawcze do w/w ustaw.

 

1.      Wymagania dodatkowe:

1)      doświadczenie na stanowisku pracownika socjalnego,

2)      inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

3)      samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,

4)      odporność na stres,

5)      odpowiedzialność, sumienność i dokładność,

6)      dyspozycyjność i zaangażowanie,

7)      umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,

8)      komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,

9)      prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren,

10)  gotowość do podjęcia pracy od zaraz.

 

1.      Na w/w stanowisku pracownik będzie realizował między innymi zadania:

1)      analiza i ocena zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

2)      praca socjalna,

3)      przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,

4)      udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Ośrodka,

5)      udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

6)      inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka.

 

1.      Dokumenty, jakie musi złożyć kandydat:

1) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania),

2) podpisane podanie,

3) podpisany życiorys (CV) (obejmujący dane wymienione w art. 221 Kodeksu pracy),

4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

5) podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,

7) podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

8) podpisane oświadczenie, że kandydat nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.

 

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

1.      Termin składania dokumentów: do dnia 19.03.2021r. do godziny 14:00.

2.      Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Nabór na stanowisko specjalista pracy socjalnejw sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, ul. Poprzeczna 1, w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek: 7.30-17.00, wtorek-czwartek: 7.30-15.30, piątek: 7.30-14.00 lub przesłać pocztą z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista pracy socjalnej”  w terminie do dnia 19.03.2021r do godziny 14:00.

3.      Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do GOPS.

4.      Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane (nie ma znaczenia data nadania przesyłki).

5.      Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomione o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła dokumentów kandydatów, można je odebrać osobiście w siedzibie GOPS przez okres trzech miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

6.      Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.miedzna.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli.

 

 

Załączniki:

1.    Kwestionariusz osobowy z informacją RODO