ZARZĄDZENIE NR OR.0050.207.2020 WÓJTA GMINY MIEDŹNA

z dnia 12 listopada 2020 r.w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U.2019.869 t. j. ze zm.)

zarządzam:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na rok 2021.

§ 2. Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2021,

2) materiały informacyjne.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Miedźna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.206.2020 WÓJTA GMINY MIEDŹNA

z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2021-2029

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j. ze zm.)

zarządzam

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2021 - 2029.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Miedźna.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.