Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w Urzędzie Gminy Miedźna wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Miedźna

Marek Woszczyna – główny specjalista w Referacie Inwestycji i Remontów w Urzędzie Gminy Miedźna.

Kontakt:

Urząd Gminy Miedźna

ul. Wiejska 131,

43-227 Miedźna


tel. 32 211 63 38 wew. 27

        32 211 61 96 wew. 27


e.mail. m.woszczyna@miedzna.pl