OR.2110.1.2020

 

WÓJT GMINY MIEDŹNA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Referacie Organizacyjnym

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagania niezbędne:

 

1.       wykształcenie: wyższe humanistyczne,

2.       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

3.       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.       cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

5.       obywatelstwo polskie.

 

Wymagania dodatkowe:

1.       znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: instrukcja kancelaryjna, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o zamówieniach publicznych, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych,

2.       umiejętność pracy w zespole,

3.       kreatywność, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, rzetelność i dokładność,

4.       komunikatywność w kontaktach z petentami,

5.       zdolności analityczne, sprawna i efektywna organizacja pracy.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.       prowadzenie sekretariatu Wójta i jego Zastępcy,

2.       zapewnienie podstawowej obsługi administracyjno-biurowej w tym kserowanie dokumentów, segregacja dokumentów, sporządzanie pism,

3.       podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przygotowaniem narad, posiedzeń i spotkań organizowanych przez Wójta, ustalenie ich harmonogramu oraz zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów,

4.       obsługa poczty elektronicznej,

5.       prowadzenie rejestrów,

6.       obsługa radiostacji RADMOR,

7.       obsługa centrali telefonicznej,

8.       prowadzenie Biuletyny Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw.

 

Szczegółowy zakres czynności zostanie ustalony po zakończeniu procedury naboru.

 

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Praca biurowa, przy monitorze powyżej 4. godzin. Występują bariery  architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych.  Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty i  oświadczenia 

 

1)      list motywacyjny,

2)     życiorys (CV)z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności,

3)      kwestionariusz osobowy (plik do pobrania),

4)      kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

5)      kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych,

6)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania),

7)      oświadczenie  kandydata o nieposzlakowanej opinii,

8)      oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej działalności. (plik do pobrania),

9)      oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym" w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej  (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Miedźnej ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna.

Dokumenty należy składać do dnia  14 lutego 2020 r. W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu.

  

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna umiejscowionej  w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.

 

Dodatkowych informacji o naborze udziela Sekretarz Gminy.

 

Inne informacje:

 

1.       Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

2.     Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie   i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub e-mailową.

 

 

Miedźna, dnia 4 luty 2020 r.