W związku z art. 12 ust. 5 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437) Wójt Gminy Miedźna jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Informacja sporządzana jest przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tychach na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych pobranych próbek wody wodociągowej.