OR.0050.204.2019

Zarządzenie Nr 204/2019

Wójta Gminy Miedźna

z dnia 14 listopada 2019 r.


w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2020


Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t. j. ze zm.)

zarządzam:


§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na rok 2020.

§ 2

Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2020,

2) materiały informacyjne.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Miedźna.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.