Wójt Gminy Miedźna

Jan Słoninka

 

Lokalizacja: Urząd Gminy

Ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

Pokój nr 4

 

Kontakt:

e-mail: wojt@miedzna.pl

tel.: 32 211 61 60

 

Przyjmowanie mieszkańców w sprawie skarg i wniosków:

 Poniedziałek od godziny 1500 do godziny 1700

W czasie nieobecności przyjmuje
Zastępca Wójta Gminy
Renata Łuniewska

 

Zakres działań i kompetencji:

 • jest organem Gminy, który wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy i jest jego kierownikiem,
 • jako kierownik wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej (jest organem podatkowym pierwszej instancji),
 • Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy, oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 • Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania określone przepisami prawa przygotowując projekty uchwał rady gminy, określa sposób realizacji uchwał, gospodaruje mieniem komunalnym, wykonuje budżet,
 • Wójt jest Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i szefem obrony cywilnej w gminie, oraz kieruje sprawami obronnymi,
 • nadzoruje realizację zadań zleconych gminie ustawami i powierzonych w drodze porozumień,
 • organizuje akcje ratownicze w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
 • przedkłada Wojewodzie podjęte przez radę gminy uchwały,
 • sporządza oświadczenia woli spadkodawców (testamenty),
 • składa radzie gminy okresowe sprawozdania i informacje z realizacji budżetu, postępu prac inwestycyjnych i innej bieżącej działalności.