OR.0050.186.2018

Zarządzenie Nr 186/2018
Wójta Gminy Miedźna

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. 2017.2077 ze zm./  zarządzam:

§ 1
Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na rok 2019.
§ 2
Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  w Katowicach:
1. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2019,
2. materiały informacyjne.