Zarządzenie Nr 161/2016

Wójta Gminy Miedźna z dnia 15 listopada 2016r.

 w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2017


Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. 2013.885 ze zmianami) zarządzam:


§ 1


Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na rok 2017 zawierającą:


 1. dochody budżetu gminy w wysokości 63 075 549,58 zł ,zgodnie z załącznikiem nr 1,

 2. wydatki budżetu gminy w wysokości 61 681 336,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

 3. przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3,

 4. limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 500 000,00 zł,

 5. limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu ogółem w wysokości 1 000 000,00zł, w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości 582 760,00zł

- na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 417 240,00 zł

 1. limit zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 636 300,00 zł

 2. wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 4

 3. dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5

- zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

 1. zestawienie wydatków jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8

 2. zestawienie wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9

 3. zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2


Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2017

2. materiały informacyjne.