Ewidencja spraw załatwianych na podstawie wystąpień podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową

 

 

Lp.

Data wpływu zgłoszenia

Nazwa podmiotu, od którego pochodzi zgłoszenie

Nazwa podmiotu, na rzecz którego jest realizowane zgłoszenie

 Treść zgłoszenia  

Sposób rozstrzygnięcia sprawy

Jednostka urzędu prowadząca postępowanie

 1.

 

 

2.