Zarządzenie Nr 162 /2015
 Wójta Gminy Miedźna
 z dnia 12 listopada 2015r.


w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. 2013.885 j.t. z późniejszymi zmianami/

 

zarządzam:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach  projekt uchwały budżetowej na rok 2016  zawierającą:

1. dochody  budżetu gminy w wysokości  49 991 370,71 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
2. wydatki budżetu gminy w wysokości  48 944 498,89 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
3. przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z tabelą nr 3,
4. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na  pokrycie  przejściowego deficytu  budżetu gminy  w wysokości 5 000 000,00 zł,
5. wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016r., zgodnie z tabelą nr 4,
6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych  zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5,
7. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 6,
8. dochody i wydatki  związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7,
9. zestawienie wydatków sołectw Gminy Miedźna, zgodnie z tabelą nr 8,
10. zestawienie  wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 9,
11. zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.
                                                
                                                                      § 2

 Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w  Katowicach:
 1. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2016,
 2. materiały informacyjne.