Wyłączenie jawności informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych

Informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz o miejscu położenia nieruchomości zawarte w części B są niejawne i zostały wyłączone z udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźna na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz. U. 2013r. poz. 594 z późn. zmianami).

Wyłączenia jawności dokonał w przypadku:

  •     Radnych - Przewodniczący Rady Gminy Miedźna
  •     Pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego -
        Wójt Gminy Miedźna