OR.0050.154.2013

Zarządzenie Nr  154/2013

 Wójta Gminy Miedźna

z dnia 14 listopada 2013r. 

 

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami/

       zarządzam:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach  projekt uchwały budżetowej na rok 2014  zawierającą:

1.   dochody  budżetu gminy w wysokości  47 130 390,13 zł ,zgodnie z tabelą nr 1,

2.    wydatki budżetu gminy w wysokości  48 954 284,13 zł, zgodnie z tabelą nr 2,

3.   przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z tabelą nr 3,

4.  limit zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu na  pokrycie  występującego   w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 500 000,00 zł,

5.  wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014r., zgodnie z tabelą nr 4,

6.  dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5,

7.  dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 6,

8. dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7,

9.  wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z tabelą nr 8,

10. plan wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 9,

11. zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

                                                

                                                                                                                         § 2

Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach  uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2014.