Symbol:
ZOiW

Wydział:
Zespół Oświaty i Wychowania

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2018.603 t. j. )
2. Uchwała Nr IX/71/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 czerwca 2011r.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.)


Opłaty:
Wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy wynosi 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zgodnie z uchwałą nr IX/71/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 21.06.2011r. .
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Miedźnej: 42 8446 0006 2001 0000 1179 0001; Bank Spółdzielczy w Miedźnej. Dokonując wpłaty należy podać jej tytuł: "Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych".
Wpłat można dokonywać także w kasie Urzędu Gminy w Miedźnej.
Dowód dokonania opłaty należy udostępnić do wglądu podczas składania wniosku lub dołączyć jego kopię.


Termin odpowiedzi:
1)Wójt Gminy Miedźna wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, zawierające następujące dane:
- nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
- datę i numer wpisu do rejestru;
- formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
- nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
- miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
2) Wójt Gminy Miedźna odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:
- podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.
3) Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:
- złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
- nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
- przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
- wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.


Jednostka odpowiadająca:
Zespół Oświaty i Wychowania

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy.

Uwagi:
Każdy podmiot prowadzący działalność za zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zobowiązany jest przed rozpoczęciem działalności dokonać wpisu do "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miedźna".

- Wniosek o wpis, zmianę lub wykreślenie z rejestru oraz wymagane dokumenty składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego.
- Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Epuap.

I. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wniosek składa się do
właściwego ze względu na gminę prowadzenia żłobka lub klubu urzędu miasta lub gminy.

II. Wniosek o wpis do rejestru składany jest na portalu empatia.mpips.gov.pl,
na formularzu Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów. Wniosek zawiera:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
2) numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
3) decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych,
4) decyzję w przypadku żłobków lub opinię w przypadku klubów dziecięcych potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych,
5) w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
6) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
7) w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL;
8) informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
10) informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
11) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

III. Wpis do rejestru podlega opłacie. Jej wysokość ustala Uchwała Nr IX/71/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

IV. Po dokonaniu wpisu do rejestru podmiot otrzymuje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

V. Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych składa się za pośrednictwem portalu empatia.mpips.gov.pl, na formularzu Wniosek o wykreślenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających.

VI. Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione
z opłat.

Dokumenty:

Od dnia 01.01.2018r. zgodnie z art.27 pkt.1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzi wójt za pomocą systemu teleinformatycznego.

W związku z tym aktualny Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miedźna dostępny jest na stronie:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Należy wybrać: województwo: śląskie/ powiat: pszczyński/ gmina: Miedźna
Dokumenty