Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Gminy Miedźna w celu ich ponownego wykorzystywania:
 
Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

1) udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźna (
www.bip.miedzna.pl);

2) udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźna (np. 
  zamieszczona w serwisie internetowym 
www.miedzna.pl);

3) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
 
Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

Dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Urzędu Gminy Miedźna:

Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Urzędu Gminy Miedźna nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

- informowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści:
"Źródło: Urząd Gminy Miedźna",
- wskazania daty pozyskanej informacji,
- wskazania daty wytworzenia informacji przez Urząd Gminy Miedźna,
- przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej formy od Urzędu Gminy Miedźna, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom,
- informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej

Dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek: 

Gmina Miedźna określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Zasady odpowiedzialności Gminy Miedźna:

Gmina Miedźna nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
Gmina Miedźna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem l ub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Gminie Miedźna.

Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych:

Gmina Miedźna zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości l ub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania:

Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy: 

- informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźna, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo 
- wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną a warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 
Wniosek można złożyć w formie:
 
1) dokumentu papierowego

- złożenie wniosku w Kancelarii Urzędu w godzinach pracy urzędu

- przesłanie wniosku listem poleconym na adres:

Urząd Gminy Miedźna
ul. Wiejska 131
43-227 Miedźna

2) dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek składa się na  formularzu,  którego wzór określił Minister Administracji i  Cyfryzacji Rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2012 roku. Wzór formularza znajduje się w załączniku zamieszczonym poniżej.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 
 
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Informacja o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej:
 
Gmina Miedźna może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 23c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:

- koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;
- koszty elektronicznych nośników danych;
- koszty pracy dodatkowej;
- koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty: 

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie  
14 dni  od dnia otrzymania oferty, złożyć  sprzeciw  z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Gmina Miedźna, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. 
 
Od decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, a także od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat przysługuje 
odwołanie do organu wyższego stopnia, a następnie skarga do sądu administracyjnego według pouczenia zawartego w treści decyzji.

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), z tym że: 

- odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 
14 dni
;
- uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Gmina Miedźna uzyskała dany utwór.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że: 

- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 
15 dni
 od dnia otrzymania skargi;
- skargę rozpatruje się w terminie 
30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.