Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

  1. Udostępnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźna https://bip.miedzna.pl  lub w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Miedźna link do strony serwisu informacyjnego Urzędu Gminy Miedźna.
  2. Przekazywanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie

Urząd Gminy Miedźna jako aparat pomocniczy organu jednostki samorządu terytorialnego nie jest zobowiązany do publikowania informacji publicznej w Portalu danych, stąd też w Biuletynie Informacji Publicznej nie podaje się wykazu informacji publicznych dostępnych w Portalu danych w celu ponownego wykorzystywania.

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji udostępnianych w BIP i w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Miedźna:

Podmioty ponownie wykorzystujące informacje sektora publicznego pozyskane od Wójta Gminy Miedźna zobowiązane są do:

 1. Poinformowania o źródle pochodzenia informacji (Wójt Gminy Miedźna), dacie wytworzenia informacji oraz dacie pozyskania informacji (adresie www BIP podmiotu, adresie www innego źródła udostępniającego informację, wskazaniu nośnika lub źródła emisji).
 2. Poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
 3. Wójt Gminy Miedźna nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny. Wójt Gminy Miedźna ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźna lub została udostępniona na wniosek.
 4. Wójt Gminy Miedźna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będących utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informacje w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Wójtowi Gminy Miedźna.
 5. Wójt Gminy Miedźna zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne w sposób zgodny z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisów ustawy o ochronie baz danych, a także pod warunkiem poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji udostępnianych na wniosek:

W przypadku, gdy informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej albo gdy wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, Wójt Gminy Miedźna wskazuje ewentualne warunki udostępnienia informacji w celu ponownego wykorzystywania i przekazuje je wnioskodawcy w formie oferty.

Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania:

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 1. Nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźna  lub w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Miedźna.
 2. Została udostępniona w sposób inny niż określony w punkcie 1 https://bip.miedzna.pl   https://miedzna.pl i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 3. Będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały określone dla tej informacji,
 4. Została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek wnosi się w postaci papierowej:

 • pocztą na adres: 43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131
 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna, 43-227 Miedźna, ul. Wiejska 137, Kancelaria Urzędu, I piętro

lub elektronicznej:

 • pocztą elektroniczną na adres: urzad@miedzna.pl
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą  na adres: /lydc8b6215/skrytka

Wniosek zawiera w szczególności:

 1. Nazwę podmiotu zobowiązanego – Wójt Gminy Miedźna.
 2. Informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku.
 3. Wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub przekazane, warunki, na jakich mają być ponownie wykorzystywane oraz źródło udostępnienia lub przekazania.
 4. Wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług.
 5. Wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej także wskazanie formatu danych.
 6. Wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym

 

Wzór wniosku znajduje się w załączniku poniżej. Zaproponowany wzór nie ma charakteru obligatoryjnego - wnioskodawca nie jest zobowiązany z niego korzystać, jednakże wniosek winien zawierać wszystkie elementy wskazane w ustawie o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Podmiot zobowiązany do rozpatrzenia wniosku:

 • przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określenia warunków ponownego wykorzystywania lub
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego lub
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Opłaty:

 • Zasadą jest, że Wójt Gminy Miedźna udostępnia informacje sektora publicznego lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
 • Wójt Gminy Miedźna może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 • Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 18 ust. 2 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, a w szczególności: a) koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii; b) koszty elektronicznych nośników danych; c) czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie (np. koszty przesyłki) .Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
 • Przy ustalaniu wysokości opłat za udostępnienie w celu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Wójt Gminy Miedźna odniesie się do przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 26 i nast.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

 • Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 • W przypadku otrzymania sprzeciwu Wójt Gminy Miedźna, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.
 • Wójt Gminy Miedźna, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 • Wójt Gminy Miedźna może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku konieczności tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 • W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, przysługujące podmiotom innym niż podmiot zobowiązany, podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej.
 • Do decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Pliki do pobrania