WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2012-2015

 Przewodniczący Rady Gminy Miedźna informuje, że na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach oraz na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.), Rada Gminy przeprowadzi wybory uzupełniające na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012 – 2015. Liczba ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach jaka winna być wybrana z obszaru gminy Miedźna wynosi 6,w tym:

 a)      5 ławników do orzekania w sprawach karnych,

b)     1 ławnika do orzekania w sprawach rodzinnych.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

a)      prezesi właściwych sądów,

b)     stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

c)      co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do dnia 6 kwietnia 2012 r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać kandydatów na ławników.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 6 kwietnia 2012 r. pozostaną bez dalszego biegu. UWAGA: Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być ten, kto:

a)      posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru,

b)     ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,

c)      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

d)     jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

e)      posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikiem nie mogą zostać:

a)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

b)     osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

c)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

d)     adwokaci i aplikanci adwokaccy,

e)      radcy prawni i aplikanci radcowscy,

f)       duchowni,

g)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

h)     funkcjonariusze Służby Więziennej,

i)        radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA:Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

a)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi kandydat na ławnika),

b)     oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

d)     zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika),

e)      dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. UWAGA: Zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać swoje imię i nazwisko.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

 

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela
Biuro Rady Gminy, ul. Wiejska 131

w poniedziałek w godz. 730-1700, od wtorku do piątku w godz. 730–1400

lub pod numerem telefonu (032) 211 62 16

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 6 kwietnia 2012 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna

mgr inż. Stanisław Karbowy

 

Wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydata na ławnika:

1.      Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

2.      lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

3.      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4.      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw cywilnych i obywatelskich,

5.      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

6.      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

7.      zapytania o udzielenie informacji o osobie kandydata na ławnika: 

 

Poniżej udostępniono wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika w postaci pliku *.PDF