Zarządzenie Nr 144 /2011

Wójta Gminy Miedźna

      z d nia 15 listopada 2011r.

 

 

OR.0050.144 .2011

 

 

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2012

 

         Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami/

 

       zarządzam:

 

§ 1

 

            Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na rok 2012  zawierającą:

 

1.   dochody  budżetu gminy w wysokości  50 871 541,62 zł ,zgodnie z tabelą nr 1

2.   wydatki budżetu gminy w wysokości  51 388 009,31 zł, zgodnie z tabelą nr 2

3.   przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z tabelą nr 3

4.   limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na  pokrycie  przejściowego deficytu  budżetu gminy  w wysokości 1 000 000,00 zł

5.   limit zobowiązań z tytułu  zaciąganych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu  budżetu gminy w wysokości 476 890,31 zł

6.   wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012r., zgodnie z tabelą nr 4

7.   dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5

8.   dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 6

9.   dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7

10.  wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z tabelą nr 8

11.  plan wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 9

12.  zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1

                                                

                                                  § 2

 

            Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2012.