Informacje ogólne

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) - zobacz równieżostatnią zmianę ustawy opublikowaną w Dz. U. Nr 109 poz. 627  z dnia 30 maja 2011 r.).najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada gminy powinna dokonać wyboru nowych.  Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów. Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.

Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Zapotrzebowanie na ławników z terenu gminy Miedźna

Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, z terenu gminy Miedźna do sądów powszechnych okręgu katowickiego, na kadencję 2012-2015 r.  Rada Gminy Miedźna powinna wybrać 11 ławników.

Jednocześnie Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach określił, że:

I.        Do Sądu Okręgowego w Katowicach powinno zostać wybranych łącznie 6 ławników, w tym:

 a)   5 ławników do orzekania w sprawach karnych,

b)   1 ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych,

 II.        Do Sądu Rejonowego w Pszczynie powinno zostać wybranych 5 ławników, w tym:

 a)   3 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych,

b)   2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 INFORMACJA PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH O LICZBIE ŁAWNIKÓW WYBIERANYCH PRZEZ RADĘ GMINY MIEDŹNA

 zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników

1.    Na jakiej podstawie prawnej odbywa się rekrutacja i wybory ławników?

 Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (ostatnia zmiana ustawy z 15 kwietnia 2011 r. opublikowana w Dz. U. nr 109 poz. 627 z dnia 30 maja 2011 r.).

2. Kto może zostać ławnikiem?

 Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)    jest nieskazitelnego charakteru,

3)    ukończył 30 lat,

4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)    nie przekroczył 70 lat,

6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 3. Kto nie może zostać ławnikiem?

 Ławnikami nie mogą być:

1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)     adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)    duchowni,

7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)    funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)    radni gminy, powiatu i województwa.

 UWAGA:Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 4. Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 1)    prezesi właściwych sądów,

2)    stowarzyszenia,

3)    inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz

4)    co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców gminy Miedźna kandydata na ławnika, do karty zgłoszenia należy dołączyć listę mieszkańców go zgłaszających.

 5. Do kiedy można zgłaszać kandydatów na ławników?

 Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2011r. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydata na ławnika

 KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

Poniżej udostępniono wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika w postaci pliku *.PDF 

Załączniki:

 wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika: 

Wzór karty zgłoszenia na ławnika wraz z załącznikami dostępny jest także w Biurze Rady Gminy lub w sekretariacie Urzędu Gminy Miedźna. 

Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika:

1)   informacja z Krajowego Rejestru Karnegodotycząca zgłaszanej osoby.

 UWAGA:Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi kandydat na ławnika.

Załączniki:

 wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie kandydata na ławnika:  

2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 Załączniki:

dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań o przestępstwo z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych: 

 3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

Załączniki: 

*  dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej:  

4)   dodatkowe oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 Załączniki:

*dotyczące praw cywilnych i obywatelskich oraz zakazów ustawowych uniemożliwiających wybór na ławnika:  

5)   zaświadczenie lekarskieo stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozu­mieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

 UWAGA:Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Załączniki:

wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata na ławnika:

6)   listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli,

 Załączniki: 

*  wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika:

7)   aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata,

 UWAGA: Załącznik należy dołączyć do karty zgłoszenia kandydata na ławnika tylko w przypadku, gdy podmiotem zgłaszającym kandydata jest stowarzyszenie albo inna organizacja społeczna lub zawodowa

UWAGA: Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu albo zaświadczenia z właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

8)   2 zdjęcia  zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 UWAGA: Zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać swoje imię i nazwisko.