Zarządzenie Nr 140/2010

Wójta Gminy Miedźna

z dnia 15 listopada 2010 r.w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2011.Na podstawie art 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz 1240 z późniejszymi zmianami)


postanawiam


§ 1


Przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na rok 2011 zawierającą:

 1. dochody budżetu gminy w wysokości 47 390 954,39 zł zgodnie z tabelą nr.1

 2. wydatki budżetu gminy w wysokości 46 573 549,49 zł zgodnie z tabelą nr 2 i 3

 3. przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z tabelą nr.4

 4. limit zobowiązań z tyt. zaciągniętego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu   w wysokości 1 000 000,00 zł

 5. limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości w wysokości 686 868,00 zł.

 1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 5

 2. dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 6

 3. dochody i wydatki w zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie tabelą nr.7

 4. zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zgodnie z tabela nr 8

 5. plan wydatków jednostek pomocniczych gminy zgodnie z tabelą nr 9

 6. plan wydatków „ Fundusz Sołecki” zgodnie z tabelą nr 10

 7. zbiorcze zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2011 r.

zgodnie z zał. nr 1

§ 2


Przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2011