Zgodnie z art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.(tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, ul. Pszczyńska 9, 43-225 Wola wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli przeznaczonej do oddania w najem.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

 

            Na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli przeznaczonej do oddania w najem.

 

Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, ul. Pszczyńska 9, 43-225 Wola /Kryta Pływalnia/

 

1.      Oznaczenie przedmiotu najmu: lokal użytkowy znajdujący się na I piętrze budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, ul. Pszczyńska 9,     43-225 Wola usytuowanego na działce nr 1851/31, obręb Wola, KW 16908.

2.      Powierzchnia przedmiotu najmu:

3.      Opis przedmiotu najmu: lokal użytkowy.

4.      Przeznaczenie przedmiotu najmu: prowadzenie działalności usługowej dotyczącej odnowy biologicznej.

5.      Termin zagospodarowania: od dnia podpisania umowy najmu.

6.      Wysokość opłat z tytułu najmu: czynsz ustalony zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza wynosi 12,00 zł + 22% VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej.

7.      Terminy wnoszenia opłat: czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań na konto Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli. Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za media. Najemca winien opomiarować pobór wody i energii elektrycznej

8.       Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim.

9.      Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem: umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej  z/s w Woli w dniu 15.06.2010 r. na okres 21 dni.