GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  

W MIEDŹNEJ Z/S W GRZAWIE 

Dyrektor: mgr Renata Szweda

 

 43-227 Grzawa ul. Księża 19,
 tel. /32/ 449-12-90
 e-mail:
biblioteka@miedzna.pl

 www.biblioteka.miedzna.pl

 

 Godziny otwarcia Biblioteki w Grzawie:

 poniedziałek           8.00 - 15.00

 wtorek                    9.00 - 16.00

 środa                    10.00 - 18.00

 czwartek               10.00 - 18.00

 piątek                   10.00 - 18.00

 I sobota miesiąca  9.00 - 13.00 W skład Biblioteki wchodzą filie biblioteczne:

 GÓRA:

 43-227 Góra, ul. Nad Wisłą 27

 tel. /32/ 448-70-70

 Godziny otwarcia:

 poniedziałek      9.00 - 13.00

 wtorek               NIECZYNNE

 środa                13.00 - 18.00

 czwartek          13.00 - 18.00

 piątek               13.00 - 18.00

 

 WOLA

 43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110

 tel. /32/ 449 12 77

 e-mail: bibliotekaw1@miedzna.pl

 Godziny otwarcia:

 poniedziałek  8.00 - 15.00

 wtorek            9.00 - 16.00

 środa             11.00 - 18.00

 czwartek       11.00 - 18.00

 piątek           11.00 - 18.00


 43-225 Wola - Gimnazjum nr 2 

 ul. Przemysłowa 7

 tel. /32/ 211 95 65

 e-mail: bibliotekaw2@miedzna.pl

 Godziny otwarcia:

 poniedziałek   8.00 - 15.00

 wtorek            9.00 - 16.00

 środa            11.00 - 18.00

 czwartek      11.00 - 18.00

 piątek          11.00 - 18.00

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej jest samorządową instytucją
kultury, która służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych,
informacyjnych i kulturalnych społeczności gminy. Organizatorem
biblioteki jest Gmina Miedźna, która zapewnia warunki jej działalności i
rozwoju na poziomie odpowiadającym jej zadaniom i wymogom
współczesności. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez Gminę Miedźna i posiada osobowość prawną.

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. W zakresie
merytorycznym i szkoleniowym biblioteka korzysta z pomocy biblioteki
powiatowej. W sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne
biblioteki powiatowej może bezpośrednio korzystać z pomocy Biblioteki
Śląskiej, pełniącej w województwie śląskim ustawowe funkcje właściwe
dla wojewódzkiej biblioteki publicznej.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla
instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan
działalności, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności
ich wykorzystania. Przychodami są dotacje budżetowe, wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych, a także wpływy z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania placówki sprawuje wójt gminy, który powołuje oraz odwołuje jej dyrektora. Organizację wewnętrzną biblioteki oraz zakres działania jej komórek organizacyjnych ustala regulamin organizacyjny.

Do głównych zadań realizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną należy:

· gromadzenie, opracowywanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych, utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących gminy i jej społeczności,

· gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych służących zwalczaniu uzależnień i patologii społecznej,

· pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej na terenie gminy,

· współpraca z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu,

· udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta, bez względu na ich wiek, wykształcenie, status społeczny, narodowość, przekonania religijne, w tym chorych i niepełnosprawnych,

· tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: fotograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych,

· organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego,

· współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców gminy i użytkowników biblioteki,

· ustawiczne doskonalenie kadry i form pracy bibliotecznej stosownie do wymogów współczesności.

Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.