Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że gościcie na stronach Internetowego Systemu Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miedźna. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu miedźniańskiego.

            Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, składającym się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Biuletyn jest tworzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 z 8 października 2001r., poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67 z  5 czerwca 2002r., poz. 619). Do opracowania własnych stron Biuletynu zobowiązane zostały również Jednostki Samorządu Terytorialnego w tym także gmina Miedźna.

Biuletyn Informacji Publicznej będzie wdrażany w trzech etapach, których terminy zostały ustalone na 1 lipca 2003r., 1 stycznia 2004r. i 1 stycznia 2005r. Obecnie gmina Miedźna za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej udostępniła przede wszystkim informacje publiczne o sobie i swoich jednostkach organizacyjnych, tzn. statusie i formie prawnej, strukturze organizacyjnej, majątku, zadaniach, kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw , prowadzonych w archiwach, rejestrach i ewidencjach, procedurach prawnych itp.     

Ponadto od 1 stycznia 2004r. udostępniane są na bieżąco informacje publiczne o:

-   zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,

-   programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji,
    wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,

-  stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,

-   przebiegu i efektach kontroli oraz wystąpieniach, stanowiskach, wnioskach i opiniach 
    podmiotów ją przeprowadzających,

-  wystąpieniach i ocenach dokonywanych przez organy samorządowe,

-  stanie samorządów i ich jednostek organizacyjnych.

      Natomiast do dnia 1 stycznia 2005r. Biuletyn Informacji Publicznej powinien  zawierać informacje o majątku publicznym, w tym głównie o:

-  majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,

-  innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,

-  majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych
   gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas
   chorych,

-  długu publicznym,

-  pomocy publicznej,

-  ciężarach publicznych.

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Miedźna, są udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej, a szczegółowy opis sposobu ich udostępnienia został zamieszczony na oddzielnej stronie Biuletynu.

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miedźna zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z funkcjonowaniem i rozwojem biuletynu, uprzejmie prosimy przesłać na adres naszej redakcji.