Informacje nieudostępnione

 

          Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miedźna, są udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek w sprawie udostępnienia dokumentu może być złożony ustnie lub pisemnie, w dowolnej formie chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

          Dostęp do dokumentów publicznych nie podlega ograniczeniu z wyjątkiem dokumentów, których zasady udostępniania są określone w odrębnych przepisach, a w szczególności dotyczących:

-  akt indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

-  dokumentów zawierających informacje niejawne,

- dokumentów zawierających informacje objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych,

- dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową, handlową, zawodową, bankową, ubezpieczeniową lub inne prawnie chronione informacje w tym wywiady środowiskowe,

-  akt osobowych pracownika, list płac, innych dokumentów pracowniczych.

          Udostępnienie dokumentu publicznego polega na umożliwieniu osobie zainteresowanej bezpośredniego wglądu do wskazanego przez nią dokumentu oraz sporządzenia z nich notatek i odpisów. Wgląd do dokumentu odbywa się w jednostce, w której dokument jest przechowywany, w godzinach urzędowania tej jednostki w obecności pracownika wyznaczonego przez osobę zezwalającą na udostępnienie dokumentu.

          Osobami uprawnionymi do udostępnienia dokumentów są: Wójt Gminy lub osoby przez niego upoważnione. Fakt udostępnienia dokumentów publicznych, a w szczególności rodzaj dokumentu, data i sposób jego udostępnienia, podmiot wnioskujący, podlega obowiązkowi ewidencjonowania. Ewidencja taka prowadzona jest przez Sekretariat Wójta. Kierownicy jednostek organizacyjnych tworzą ewidencję udostępnionych dokumentów publicznych i są odpowiedzialni za prawidłowe ich prowadzenie.