Zgodnie z art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  działalność organów JST jest jawna, a jawność ta obejmuje w szczególności prawo obywateli do wstępu na sesje rady. Na podstawie art. 20 ust. 1b w/w ustawy obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

W związku z powyższym, w celu realizacji zasady jawności, obrady sesji Rady Gminy Miedźna są rejestrowane i transmitowane w Internecie. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz na gminnym kanale YouTube.

Rejestracja dotyczy dźwięku i obrazu, tym samym zbierane są dane o wizerunku osób biorących udział w obradach sesji w sali sesyjnej Urzędu Gminy Miedźna oraz treści wypowiedzi.

 Obrady sesji można śledzić na bieżąco na gminnym kanale YouTube.