Biuro Rady Gminy podlega merytorycznie Przewodniczącemu Rady Gminy, a nadzór i  koordynację działań nad jego funkcjonowaniem z ramienia urzędu zapewnia Sekretarz Gminy.

 

 

Osoba odpowiedzialna - Zuzanna Dadok tel. /32/ 211 62 16, e-mail: rg@miedzna.pl

 

Do zakresu działania pracownika obsługującego Biuro Rady należy prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Gminy i branżowych Komisji Rady, a w szczególności:

 

1. Obsługa organizacyjna i kancelaryjno-biurowa posiedzeń Rady Gminy i Komisji Rady

 

2. Opracowywanie projektów uchwał wnoszonych przez Przewodniczącego Rady Gminy i Komisje Rady Gminy

 

3. Przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady Gminy oraz zapewnienie ich terminowego doręczenia

 

4. Sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Gminy i komisji

 

5. Prowadzenie rejestru uchwał, wniosków i interpelacji

 

6. Naliczanie diet Radnym zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Miedźna

 

7. Prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego

 

8. Przesyłanie uchwał Rady do Wojewody Śląskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej

 

9. Przekazywanie uchwał Rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 

10. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków

 

11. Publikacja oświadczeń majątkowych radnych