Pracownicy Referatu

 

 Nazwisko i imię           Stanowisko  Kontakt

Sylwia Stalmach

Kierownik

tel. /32/ 211 62 18

e-mail: podatki@miedzna.pl

Grażyna Wyroba

Starszy Inspektor

tel. /32/ 211 62 18

Bożena Olejak

Starszy Inspektor

tel. /32/ 211 62 18

Monika Niemiec 

Starszy Inspektor

tel. /32/ 211 62 18

Grażyna Wojtala

Inspektor

tel. /32/ 211 62 18

Barbara Chromik

Inspektor

tel. /32/ 211 61 60 wew. 41

Natalia Olszewska   

Podinspektor  tel. /32/ 211 61 60 wew. 41

KASA

Ewelina Matusik

Starszy Inspektor 

tel. /32/ 211 62 18

Do zadań i kompetencji referatu Podatków i Opłat należy w szczególności:

w zakresie wymiaru podatków:

1. Opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie podatków i opłat lokalnych.
2. Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych oraz osób prawnych.
3. Dokonywanie wymiaru podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych.
4. Prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości.
5. Bieżące wprowadzanie do ewidencji podatkowej zmian geodezyjnych oraz zmian złożonych  przez podatników.
6. Prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów.
7. Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie objętym działaniem referatu, w tym pozyskiwanie informacji niezbędnych do opodatkowania.
8. Współdziałanie z innymi gminami, urzędami skarbowymi oraz administracją publiczną w sprawach objętych działaniem referatu, w tym pozyskiwanie informacji niezbędnych do opodatkowania.
9. Przeprowadzanie czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowych celem ustalenia stanu faktycznego dla określenia prawidłowego wymiaru podatków i opłat.
10. Prowadzenie postępowań podatkowych zgodnie z ordynacją podatkową w zakresie odroczenia terminu płatności podatków, rozłożenia na raty należności, umorzenia oraz udzielenia ulg w tym przygotowanie postanowień oraz decyzji podatkowych.
11. Prowadzenie postępowań spadkowych po zmarłych podatnikach celem ustalenia spadkobierców.
12. Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatkowej.
13. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.
14. Pisemne udzielanie informacji dotyczących danych wynikających z akt podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

w zakresie sprawozdawczości podatkowej:

1. Przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań dotyczących podatków i opłat.

w zakresie księgowości dochodów:

1. Prowadzenie ewidencji księgowej na analitycznych kontach podatników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Prowadzenie ewidencji należności cywilnoprawnych oraz pozostałych opłat.
3. Bieżące uzgadnianie należności.
4. Kompletowanie dokumentów do postępowania egzekucyjnego w administracji,  wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
5. Prowadzenie postepowania w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w celu ustalenia hipoteki przymusowej.
6. Przygotowanie danych z tytułu odpisu podatku rolnego do Izb Rolniczych.
7. Rozliczanie inkasentów zgodnie z uchwałą Rady Gminy.
8. Wystawianie dowodów wpłat.
9. Prowadzenie obsługi kasowej z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych dochodów gminy.
10. Przyjmowanie wpłat, sporządzanie raportów kasowych, odprowadzanie gotówki do banku.
11. Wypisywanie czeków i podejmowanie gotówki do kasy.
12. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
13. Prowadzenie rejestru zabezpieczeń umów i wadiów (gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe).
14. Wystawianie faktur należności cywilno-prawnych.
15. Przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji przypisów i odpisów, wpłat, zwrotów i nadpłat z opłat za odbieranie odpadów komunalnych, wydawanie postanowień o zaliczeniu wpłat i powstałych nadpłat,  przygotowywanie dokumentów do postępowania egzekucyjnego, wysyłanie upomnień i sporządzanie tytułów wykonawczych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie opłat za odbieranie odpadów komunalnych.
17. Prowadzenie dokumentacji, ustalanie, rozliczanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym: przygotowanie decyzji, sporządzanie sprawozdań.
18. Windykacja należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych.
19. Prowadzenie ewidencji podatku VAT (prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT) miesięczne sporządzanie deklaracji VAT 7 dla urzędu.
20. Sporządzanie skonsolidowanej deklaracji VAT-7 dla gminy Miedźna obejmującej wspólne rozliczanie urzędu i wszystkich jednostek budżetowych.

w zakresie pomocy publicznej:

1. Przygotowanie decyzji w zakresie ulg podatkowych dla przedsiębiorców.
2. Wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis.
3. Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej.
4. Sporządzanie sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych.
5. Sporządzanie zgodnie z ustawą o finansach publicznych wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł.
6. Sporządzanie zgodnie z ustawą o finansach publicznych wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

Inne zadania:

1. Prowadzenie postępowań w zakresie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłych, gdzie w charakterze uczestnika występuje gmina.